ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията

                  за управление и разпореждане с общинските жилища на

                  територията на община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково е приета с Решение № 213 от 22.07.2016г, изм. и доп. с Решение № 281 от 28.10.2016г. на Общински съвет – Хасково. В процеса на работа се установиха пропуски, с които работата на Комисията по жилищно настаняване се затруднява. Липсват хипотези, които своевременно да улеснят процеса за обработка на документи, взимане на решения за настаняване на картотекирани лица и подновяване или не на договори за наем със стари наематели.

Съществуват текстове, които са в противоречие с устройствения правилник на община Хасково. Необходимо е цялостна корекция или отмяна на съществуващи алинеи, добавяне на нови алинеи и корекции в текстовете. Наложително е някои процедури да се облекчат, други да се прецизират. Основните изменения могат да се видят в чл. 2, чл. 6, чл. 7, чл. 9, чл. 10, чл. 15, чл. 16, чл. 18, чл. 19, чл. 21, чл. 24, чл. 25 и в Допълнителните разпоредби на Наредбата.

В същото време, Община Хасково подготвя проектно предложение за изграждане на социални общински жилища, с което ще кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“.

В тази връзка е необходимо да бъде изменена действащата Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията  на община Хасково. В дадените насоки за кандидатстване по процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е определено кои лица могат да ползват социалните жилища, начина на стопанисване и управление на социалните жилища, критериите, на които трябва да отговарят целевите групи лица, реда за настаняване в жилищата, права и задължения на наемателите, посочени в договора за наем, осъществяване на контрол. Ето защо, следва да се създаде в Наредбата нова Глава седма „Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“, която да урежда изцяло горепосочените въпроси.

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 7, ал. 2 и чл. 26, ал. 1-5 от Закона за нормативните актове, на 31.10.2017г. се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково. В обсъждането взеха участие граждани, попадащи в определението на целевите групи по схемата. По време на обсъждането гражданите и медиите бяха запознати подробно с измененията и допълненията в наредбата, специфичните условията на услугата, кандидатстване, настаняване, права и задължения на ползвателите. Бяха зададени разяснителни въпроси. В общественото обсъждане участие взеха представители на „Агенция социално подпомагане“ гр. Хасково, „Бюро по труда“ гр. Хасково, бизнес организации, неправителствени организации и други физически и юридически лица, които осъществяват дейност на територията на Община Хасково.

Измененията и допълненията в наредбата са изцяло съобразени с указанията за подготовка на проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

С решението за изменение и допълнение на наредбата, трябва да се одобри и образец на договора за наем за срок от 3 години на социално жилище, изградено по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Изменението и допълнението в Наредбата следва да бъде разработено и прието преди подаване на проектното предложение.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

I. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

§ 1. чл. 1, ал. 1 се добавя нова т. 7 с текст: „условията и реда за установяване на жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Община Хасково и настаняването им в социални жилища, изградени по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

 

§ 2. чл. 1 добавя нова ал. 2 с текст: Функциите по управление, стопанисване, финансиране, критерии за настаняване, ползване, контрол и мониторинг на социалните жилища се осъществява от Община Хасково в съответствие с настоящата наредба. Целта на управление на социалните жилища е да се следва десеграционния характер на модела на социалното жилище, чието физическо местонахождение осигурява пространствена интеграция на маргинализираните групи в обществото, в т.ч. роми, на територията на община Хасково и да не се допуска допринасяне на тяхната сегрегация, изолация и изключване.

 

§ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

 

§ 4. чл. 2, ал. 1, т. 1 придобива следната редакция: „социални жилища – за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението, и други групи в неравностойно положение;“

 

§ 5. чл. 2, ал. 3 придобива следната редакция: „Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се забранява.“

 

§ 6. чл. 2 се добавя нова ал. 4 с текст:Забраната по ал. 3 не се прилага в случаите, когато общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС. В тези случаи използването на общински жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на ЗУТ и след решение на Общинския съвет.“

 

§ 7. чл. 5, ал. 1 се допълва думата „само“ и придобива следната редакция: Право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища по чл. 2, ал. 1, т. 1 имат само български граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия;“

 

§ 8. чл. 6 се добавя нова ал. 4 с текст:Във ведомствени жилища могат да се настаняват чуждестранни граждани, които работят по програми на образованието, здравеопазването, културата и икономиката на общината – за срока на пребиваването им. По изключение, в жилища от фонд „Наемен“ и/или фонд „Ведомствен“, могат да бъдат настанявани спортни, културни, научни и други изявени деятели и личности на община Хасково и гости на общината, когато те и членовете на семейството им не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на територията на община Хасково.“

 

§ 9. Досегашните ал. 4 и ал. 5 стават съответно ал. 5 и ал. 6.

 

§ 10. чл. 6, ал. 5 придобива нова редакция: „Ведомствени жилища, за които няма кандидати по ал. 1, 2, 3 и 4, могат да се предоставят под наем на останалите нуждаещи се граждани, които отговарят на условията по чл. 5, ал. 1 за настаняване в общинско жилище по общия ред, подали документи по чл. 8, ал. 1 и включени в картотеката за текущата година.“

 

§ 11. чл. 7, ал. 1, т. 1 се изменя, както следва: „чиито законно построени жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, след приложено становище от Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“, отдел „Строителство, инвестиции и инфраструктура“ на община Хасково;

 

§ 12. чл. 7, ал. 1, т. 2 придобива следния вид: „лица в неравностойно положение, след приложено становище от Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението”, Отдел „Здравеопазване и социални дейности” на община Хасково;“

 

§ 13. чл. 7, ал. 1, т. 4 „самотни възрастни лица над 70 години.“ – отменя се.

 

§ 14. чл. 7, ал. 2 се изменя, както следва: „Настаняването се извършва след установяване, че лицата по ал. 1 или членове на семейството им не притежават годни за обитаване жилище или вила, както и да имат адресна регистрация – постоянен и настоящ адрес в съответното населено място в община Хасково, където кандидатстват за жилище, през последните пет години без прекъсване и действително живеят на последно заявения настоящ адрес, независимо, че до момента на настъпване на събитието не са картотекирани.“

 

§ 15. чл. 7, ал. 3 се премахва израза: „след Решение на Общински съвет или” и придобива следния вид: „Настаняването на лицата по ал. 1 се извършва за срок не по – дълъг от две години, със заповед на кмета на общината.“

 

§ 16. чл. 7 се добавя нова ал. 4 с текст:В резервните жилища могат да се настаняват лица или членове на семейството им, ако същите не отговарят на условията по ал. 2 от чл. 7 на настоящата наредба, само след решение на Общински съвет – Хасково.

 

§ 17. чл. 8, ал. 1, т. 3.5 придобива нова редакция: „Удостоверение от НОИ за получавани пенсии и обезщетения (в т. ч. за временна безработица и болничен) или удостоверение, че не са получавали такива.“

 

§ 18. чл. 8, ал. 1, т. 16 се изменя, както следва: „Служебна бележка от Дирекция „Общинска данъчна дирекция”, Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси” при Община Хасково за липса на задължения към общинския бюджет;“

 

§ 19. чл. 8, ал. 1, т. 17 „Удостоверение от Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково за притежаване или не на земеделски земи и сключени договори за аренда, респ. наем.“ – отменя се.

 

§ 20. чл. 9, ал. 1 придобива следния вид: „Кметът на общината назначава комисия за установяване на жилищните нужди на гражданите, картотекирането им и извършване на предложения за настаняването им, както и разглеждане на актуални документи за настанени под наем лица съгласно чл. 14, ал. 1, 2 и 3 и взимане на решение по чл. 14, ал. 4 от настоящата наредба. Комисията се състои от 5 члена и може да взема решения при кворум трима членове, един от които задължително следва да бъде правоспособен юрист.“

 

§ 21. чл. 9, ал. 2 се изменя, както следва: „Комисията по ал. 1 разглежда в срок до 31.01. на следващата година подадените молби и взема решение, с което картотекира и определя степента на жилищната нужда на отделните лица по групи и подгрупи или отказва включване в картотеката.“

 

§ 22. чл. 9, ал. 3 придобива следната редакция: „Молби и документи за картотекиране се подават от 01.11. до 31.12 на текущата година и се разглеждат от комисията по чл. 1 през следващата календарна година. Постъпилите молби и документи за картотекиране след 30.12. на текущата година не се разглеждат от комисията по ал. 1.“

 

§ 23. чл. 10, ал. 2 се изменя изцяло и придобива следния вид:При подреждане в една и съща група се дава предимство на:

1. самотни родители на непълнолетни деца:

2. семейства, в които има лица с трайно намалена работоспособност над 71% или дете с намалена способност за социална адаптация 50 и над 50%;

3. семейства с две деца;

4. семейства с повече от две деца;

5. семейства с едно дете;

6. млади семейства;

7. други случаи.

 

§ 24. чл. 13, ал. 1 се премахва израза „по общ брой точки“ и придобива следната редакция: „Поредността на картотекираните лица съгласно чл. 10, ал. 2 не се променя в течение на годината, освен при условията на чл. 14, ал. 1.“

 

§ 25. чл. 13, ал. 5 се изменя, както следва: „Включените в списъка за настаняване лица, отказали предложение за настаняване, попълват декларация за отказ за ползване на жилището, отпадат от списъка за текущата година, а в списъка за следващата година не ползват предимството по чл. 10, ал. 2.“

 

§ 26. чл. 14, ал. 2 придобива следната редакция: „Ежегодно в периода от 01 до 30 ноември, картотекираните и настанените под наем лица за срок по – дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца, са длъжни да представят в общината актуални документи по чл. 8, ал. 1, а при промяна в декларираните от тях до момента обстоятелства, обуславящи картотекирането, ведно с документите по чл. 8, ал. 1 се подава и нова декларация.“

 

§ 27. чл. 14, ал. 3 придобива следния вид: „Настанените за срок до 18 /осемнадесет/ месеца лица, са длъжни до 30 /тридесет/ дни преди изтичане срока на договора за наем, да представят актуални документи по чл. 8, ал. 1.“

 

§ 28. чл. 15, ал. 5 се изменя, както следва: „Въз основа на настанителната заповед, издадена от кмета на общината, се сключва писмен договор за наем със съответното лице. Настаненото лице представя в 14-дневен срок документи за открити партиди за консумативните разходи /ел. енергия и вода/, след което се предават ключове за съответното общинско жилище и се подписва приемно – предавателен протокол.

 

§ 29. чл. 16, ал. 1 придобива следния вид: „За всеки подписан договор за наем се заплаща депозит в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/.“

 

§ 30. чл. 16 се добавя нова ал. 4 с текст:В случай, че наемателят е заплатил всички разноски по договора, но депозита не е потърсен в срок до 5 /пет/ години от прекратяване на наемното провоотношение, съгласно чл. 110 от ЗЗД депозита се задържа и се покриват задълженията на наемателя и разходите по ремонта на жилището, което е обитавал.

 

§ 31. чл. 17, ал. 1, т. 10 се изменя, както следва: „необитаване на жилището от настаненото семейството за повече от три месеца, установено с документи за консумирани ел. енергия и вода от ЕВН и ВиК дружествата, както и протокол от проверки на комисията по чл. 23, ал. 1;

 

§ 32. чл. 18, ал. 4 придобива следния вид: „При принудително изземване на общинското жилище в отсъствието на обитателите му, служителите от Дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост”, Отдел „Разпореждане с общинска собственост” изготвят протокол – опис на завареното имущество в два екземпляра, който се подписва от съставителя, представител на полицията и двама служители присъствали на изземването. По един екземпляр от заповедта и от протокола – опис са предназначени за адресатите на заповедта.“

 

§ 33. чл. 18, ал. 5 придобива следната редакция: „Вещите се съхраняват в общинското жилище за срок до 1 /един/ месец от изземването, след който срок остават в полза на общината.

 

§ 34. чл. 18, ал. 6 „След изтичане на срока по ал. 5, вещите се продават чрез публичен търг. От набраните средства се покриват разходите по транспортирането и съхраняването им, неплатен наем и други задължения към общината.“ – отменя се.

 

§ 35. чл. 19, ал. 3 се изменя изцяло и придобива следния вид:При прекратяване на наемните правоотношения с титуляра на заповедта поради смърт, пълнолетните лица – членове на семейството /домакинството/, включени в настанителната заповед и ползващи жилището като основно, се ползват с предимство при настаняването им в същото жилище, ако все още отговарят на условията по чл. 5, ал, 1 от настоящата наредба.

 

§ 36. чл. 19, ал. 4 се изменя изцяло и придобива следния вид:  „При смърт на самотен наемател, наемното правоотношение се прекратява служебно, като се издава заповед от кмета на общината. Представя се препис от акта за смърт и се извършва служебна проверка за наследници на починалия наемател. Жилището се освобождава с приемане – предаване от близки на наемателя, не по – късно от 30 /тридесет/ дни след настъпване на събитието и не поражда права за ползване от други лица, свързани с покойния по някакъв начин.

 

§ 37. чл. 19, ал. 5 „Подадената молба за картотека по предходната алинея дава право на лицето по ал. 4 да заеме жилището до произнасяне на комисията по чл. 9, ал. 1.“ – отменя се.

 

§ 38. чл. 19, ал. 6 „След картотекирането му, лицето по чл. 4 се настанява със заповед на кмета на общината, в същото жилище, в което е живяло досега.“ – отменя се.

 

§ 39. чл. 20, ал. 1 придобива следния вид: „В едно жилище се настанява само едно семейство. По изключение, две семейства с родствена връзка по права линия, до трета степен включително, могат да бъдат настанени в едно жилище с тяхно писмено съгласие при спазване установените норми в чл. 11, ал. 1.“

 

§ 40. чл. 21, ал. 1 придобива следната редакция: „Наемната цена за жилищата по тази наредба от фондове „Продажба“, „Наемен“ и „Резервен“, се определя на 0.70 лв. за 1 кв. м. без ДДС полезна площ коригирана със съответните проценти, съгласно Приложение № 1 към чл. 34, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. “

 

§ 41. чл. 21 се добавя нова ал. 6 с текст:Наемателите на общински жилища, настанени във фонд „Ведомствен“, заплащат увеличената със 100% основна наемна цена за месец на жилището.

 

§ 42. чл. 23, ал. 1 се изменя, както следва: „Комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ежегодно извършва проверка на състоянието и ползването на общинския жилищен фонд, който е отдаден под наем.“

 

§ 43. чл. 23, ал. 3, т. 3 придобива следната редакция: „е свободно и не се ползва от лицата, на които е предоставено, за срок по – дълъг от 3 /три/ месеца;“

 

§ 44. чл. 23, ал. 4 придобива следния вид: „Заповедта за прекратяване на договора за наем се връчва на неизрядните наематели и им се предоставя срок за освобождаване на жилището не по – дълъг от 30 /тридесет/ дни.“

 

§ 45. чл. 23, ал. 6 придобива следната редакция: „Когато наемател не обитава общинско жилище за срок по – дълъг от 3 /три/ месеца и  това се установи от комисията по ал. 1, същото подлежи на освобождаване по административен ред.“

 

§ 46. чл. 24, ал. 5 се изменя, както следва: „Общинските жилища, които попадат във фонд „Наемен“ и фонд „Резервен“, не могат да се продават.“

 

§ 47. чл. 25, ал. 2 се премахва израза „нови документи по чл. 8, ал. 1“ и придобива следната редакция: „При подаването на молбата за закупуване на общинското жилище се представят документи, доказващи наличие на средствата необходими за закупуването на жилището, както и данни за техния произход.“

 

§ 48. Създава нова Глава седма „Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

 

§ 49. Създава нов чл. 34 Общинските социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони растеж“ 2014-2020г. по своето предназначение служат за настаняване под наем на следните три целеви групи лица:

1.     Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия:

2.     Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания;

3.     Хора в риск от бедност и социално изключване.

 

§ 50. Създава нов чл. 35, ал. 1 Критерии, на които трябва да отговарят лицата, посочени в чл. 34, т. 1-3, за да бъдат настанени в общинските социални жилища, изградени със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, и в същото време отговарят на следните критерии:

·        Живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон;

·        Нямат обичайно място за пребиваване, които използват за нощуване приюти или други услуги за временно настаняване;

·        Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;

·        Обитават жилище, което не е електрифицирано, няма достъп до питейна вода, канализация и др.;

·        Обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада по-малко от:

- за едночленно семейство –1 стая;

- за двучленно и тричленно семейство –2 стаи;

- за четиричленно семейство –3 стаи;

- за петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член на семейството.

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания.

·       „Родители” са биологични родители и осиновители, както и родителите на доведени и заварени деца до 18-годишна възраст;

·       „Непълнолетни родители” са майки, ненавършили 18-годишна възраст, които са родили (осиновили) и отгледали поне едно дете над едногодишна възраст;

·       „Многодетни” са майките, родили (осиновили) и отгледали три и повече деца над едногодишна възраст;

·       „Деца с влошено здраве и увреждания” са деца на възраст до 16 години с определен вид и степен на увреждане или дете/лице на възраст от 16 до 20 години с определена степен на трайно намалена работоспособност над 71%, установена по съответния ред и със съответните документи.

2.1.  Лицата по т. 2 трябва да отговарят на следните критерии:

·        Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;

·        Обитават жилище, което не е електрифицирано или няма достъп до питейна вода, или канализация и др.;

·        В случай, че лицето е безработно, трябва да е регистрирано в Бюрото по труда – Хасково, при трайна безработност – регистрация и в Дирекция за социално подпомагане – Хасково;

·        Лицата с влошено здраве и увреждания, с определена степен на трайно намалена работоспособност над 71%, установена по съответния ред и със съответните документи, към момента на подаване на заявлението трябва да имат и личен лекар;

·        Децата на лицата по т. 1, които са в училищна възраст, с изключение на тези с влошено здраве и увреждания, задължително трябва да са записани и да посещават училищни институции на територията на община Хасково и да имат личен лекар.

3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.

3.1.  Лицата по т. 3 трябва да отговарят на следните критерии:

·        Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;

·        Обитават жилище, което не е електрифицирано или няма достъп до питейна вода, или канализация и др.;

·        В случай, че лицето е безработно, трябва да е регистрирано в Бюрото по труда – Хасково, при трайна безработност – регистрация и в Дирекция за социално подпомагане – Хасково;

·        Децата в училищна възраст задължително трябва да са записани и да посещават училищни институции на територията на Община Хасково и да имат личен лекар.

 

Чл. 35, ал. 2 Всички лица от целевите групи, в т.ч. всички членове на семейството /домакинството/, посочени в ал. 1, т. 1-3 задължително следва да отговарят едновременно на следните условия:

·        Да живеят/обитават жилищен фонд в лошо състояние и/или с лоша или липсваща инженерна инфраструктура;

·        Да не притежават собственост върху недвижим имот, в т.ч. жилище, вила, идеални части от такива имоти, да нямат учредено в тяхна полза право на строеж или право на ползване върху такива имоти;

·        Да не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него;

·        Да не са се самонастанявали в общински или държавни жилища, включително застрашени от самосрутване и освидетелствани по установения ред, освен ако не са изтекли повече от десет години от освобождаването на жилището;

·        Да не обитават общинско жилище или жилище, собственост на търговски дружество, в което работят;

·        Да не притежават моторни преводни средства, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори, други недвижими нежилищни имоти;

·        Средният доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници да е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време;

·        Да имат постоянен или настоящ адрес в община Хасково повече от 3 /три/ години към датата на подаване на заявлението за настаняване в социалното жилище;

·        Да нямат парични задължения към Община Хасково.

 

Чл. 35, ал. 3 Лицата от трите целеви групи трябва да отговарят на критериите за настаняване за съответната група, за целия период на ползване на социалното жилище, с изключение на случаите на прекратяване на регистрацията в Бюрото по труда, съответно в ДСП – Хасково при започване на работа или обучение на лицето.

 

§ 51. Създава нов чл. 36, ал. 1 В Община Хасково се създава и води картотека на лицата от трите целеви групи, които имат право да бъдат настанени в социални жилища, изградени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Картотекирането се извършва въз основа на подадено от лицето до Кмета на общината заявление /Приложение № 1/ за картотекиране и настаняване в социално жилище, към което се прилагат декларация /Приложение № 2/ и следните документи:

1. Копие от лична карта на лицето и данни за трите имена, ЕГН, постоянен адрес на членовете на семейството.

2. Документи, удостоверяващи жилищните условия, при които живее лицето и семейството му към момента на подаване на заявлението – описание на обитаваното жилище съгласно посочения в заявлението образец, договор за наем, в случаите когато има сключен.

3. Информация за собственост върху недвижими имоти и ППС, за извършени сделки с недвижими имоти – удостоверява се с удостоверение от дирекция „Данъчна дирекция“ при Община Хасково за притежаваните имоти /издава се служебно/ и удостоверение от Агенция по вписванията – Хасково за извършени разпоредителни сделки за срок от 5 години назад от датата на заявлението.

4. Документ от Бюрото по труда – Хасково за регистрация като безработен.

5. Документ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково за получавани от лицето социални помощи.

6. Документ от Трудово-експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ за определяне степента на нетрудоспособност, заверен и валиден към датата на подаване на заявлението.

7. Документ, удостоверяващ доходите на семейството за последните 12 месеца, преди подаване на заявлението.

8. Документ от Районно управление „Социално осигуряване“ на НОИ за получаване на пенсия.

9. Документ, удостоверяващ, че децата в училищна възраст са записани и посещават учебна институция.

10. Документ, удостоверяващ, че лицето има личен лекар.

11. Базова застрахователна оценка за МПС.

12. Удостоверения за постоянен и настоящ адрес за последните 3 /три/ години.

 

Чл. 36, ал. 2 При картотекиране на лица без сключен граждански брак, които живеят на семейни начала, всеки от тях следва поотделно да подаде необходимите документи, изискващи се за картотекиране. Заявлението до Кмета на общината се подава от името на един от тях.

 

§ 52. Създава нов чл. 37 Лицата, картотекирани по реда на чл. 36, ал. 1, както и настанените в социални жилища, при промяна на условията и критериите за настаняване, в семейното и имотно състояние, както и когато са започнали индивидуално или съвместно с други лица жилищно строителство или са включени в жилищностроителна кооперация, са длъжни да уведомят писмено общинска администрация Хасково в 14-дневен срок от настъпването им и да представят документи, удостоверяващи тези обстоятелства.

 

§ 53. Създава нов чл. 38 Изваждат се от картотеката лица, които след включването в нея:

1. са придобили недвижими имоти;

2. са настанени в друго общинско жилище;

3. са нарушили изискванията на чл. 37;

4. при отпадане на критериите за настаняване.

 

§ 54. Създава нов чл. 39, ал. 1 След картотекиране на лицето/семейството от целевите групи, което отговаря на критериите за настаняване, изброени в чл. 35, подаденото заявление, ведно с приложените документи, се разглежда от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Хасково. В състава ѝ се включват служители от общинската администрация (специалисти и експерти по жилищна политика, общинска собственост, здравни и социални дейности, технически специалист, юристи и др.) и представители на социални институции и ведомства при необходимост. Подадените заявления за кандидатстване се разглеждат по реда на тяхното входиране и пореден номер в картотеката, като се ръководи и прилага критериите, изброени в чл. 35. При необходимост, член от комисията извършва проверка на място за установяване жилищните условия, при които живее лицето, като изготвя протокол за резултатите от проверката, който може да бъде придружен със снимков материал. Комисията се произнася по заявлението с решение за настаняване, обективирано в протокол, който се представя на Кмета за одобрение.

 

Чл. 39, ал. 2 След одобрение на протокола на Комисията, лицето/семейството се уведомява писмено в 7-дневен срок, като протоколът на Комисията се оповестява на информационното табло в сградата на Общината.

 

Чл. 39, ал. 3 В 14-дневен срок от одобряването на протокола с решението на Комисията за настаняване на лицето, респ. семейството от целевите групи, се издава заповед на Кмета на Община Хасково за настаняване в социално жилище, в която се посочват данните на всички членове на семейството/домакинствoто. След издаване на заповедта се сключва договор за наем на социално жилище, изградено със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. за срок от 3 години. След изтичане на 3-годишния срок, срокът за настаняване не се удължава и лицето няма право да сключи нов договор за наем.

 

Чл. 39, ал. 4 Комисията заседава веднъж на два месеца, с изключение на случаите, когато няма постъпило заявление през предходния месец. В случай на извънредна ситуация, комисията се събира и взима решение по настъпилия казус.

 

Чл. 39, ал. 5 При попълване на жилищният фонд, новопостъпилите заявления се разглеждат от Комисията, като се изготвя списък на одобрените за настаняване лица, които се класират по реда на постъпване на заявленията.

 

§ 55. Създава нов чл. 40 Установяват се норми за настаняване на лицата от целевите групи в социални общински жилища, както следва: кандидатите за социални жилища трябва да са минимум двучленно семейство (домакинство) и максимум петчленно семейство (домакинство).

 

§ 56. Създава нов чл. 41, ал. 1 Основната месечна наемна цена за ползване на социално жилище, изградено със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., е в размер на 0,60 лв. за един квадратен метър полезна площ.

 

Чл. 41, ал. 2 Размерът на месечната наемна цена се актуализира с решение на Общински съвет – Хасково, след изготвяне на финансов анализ на разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите със социални жилища и прилежащите им пространства.

 

§ 57. Създава нов чл. 42, ал. 1 Стопанисването и поддържането на сградния фонд на социалните жилища и прилежащите площи, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. се осъществява от Община Хасково. Охраната на сградите се осигурява от Община Хасково и се извършва чрез система за видеонаблюдение и/или назначени за тази дейност лица.

 

Чл. 42, ал. 2 Поддържането и опазването на социалните жилища, ведно с прилежащите им общи части, се извършва от лицата, настанени в тях.

 

§ 58. Създава нов чл. 43 Мониторингът и контролът относно ползването на социалните жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. се осъществява чрез:

1. Правилник за вътрешния ред в сграда със социални жилища.

2. Проверки, извършвани от служители на общината, назначени със заповед на Кмета относно спазване критерии за настаняване и изпълнение условията на договора за наем от наемателите.

3. Създаване на досие за всеки наемател, което се поддържа актуално по отношение на обстоятелствата, свързани с критериите за настаняване.

4. Събиране и изискване от съответните институции на информация за включване и участие на лицата, настанени в социалното жилище за посещения в учебни заведения, мероприятия, занятия, програми и мерки, насочени към социалното им интегриране.

5. Членовете на Комисията по чл. 39, ал. 1 извършва ежемесечен контрол за спазване на критериите за настаняване и на мерките за социално включване на настанените лица от целевите групи /образование, заетост, здравеопазване и др./

 

§ 59. Допълнителни разпоредби: § 1 се добавя нова т. 3 с текст:„Домакинство“ по смисъла на тази наредба са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им.

 

§ 60. Досегашните т. 3, т. 4 и т. 5 стават съответно т. 4, т. 5 и т. 6.

 

§ 61. Допълнителни разпоредби: §1, т.6 се изменя изцяло и придобива следния вид: „”Лица в неравностойно положение“ по смисъла на тази наредба са хора в затруднено положение да придобият умения, да получат работа и да имат равни възможности с останалите хора.

 

§ 62. Допълнителни разпоредби: § 1 се добавя нова т. 7 с текст: „„Нежилищни помещения“ са непреустановените по законоустановения ред в жилища: мази (изби), сутерени, тавани, пристройки, други второстепенни или временни постройки или помещения;“

 

§ 63. Допълнителни разпоредби: § 1 се добавя нова т. 8 с текст: „„Социално жилище“ е жилище за осигуряване на подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени;“

 

§ 64. Допълнителни разпоредби: § 1 се добавя нова т. 9 с текст: „„Социално слабо“ е лице с неблагоприятно материално положение, подпомагано целогодишно по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане;“

 

§ 65. Преходни и заключителни разпоредби добавя нов § 6 с текст: „За неуредените в Глава седма „Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“ въпроси, се прилагат субсидиарно разпоредбите на Глава втора, Глава трета, Глава шеста, Допълнителните и преходните разпоредби на настоящата Наредба.“

 

§ 66. Преходни и заключителни разпоредби добавя нов § 7 с текст: „Неразделна част от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково са Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3.“

 

§ 67. Преходни и заключителни разпоредби добавя нов § 8 с текст: „Изменението на Наредбата с Глава седма „Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“ и всички разпоредби на Глава седма влиза в сила на 01.01.2019г.“

 

 

§ 68. Преходни и заключителни разпоредби добавя нов § 9 с текст: „Одобрява образец на Договор за отдаване под наем на социално жилище, изградено със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. за срок от 3 години.”

 

II. Навсякъде в Наредбата след думата „семейство“ се добавя в скоби „/домакинство/“, с изключение в чл. 20, ал. 1.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

   /Добри Беливанов/

 

 

 

 

Изготвил:

Наташа Динова

Ст. специалист Отдел „РОС“, Д-я „ИСДУОС“