ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №27

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.11.2017 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №568

 

 

               

На основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково потвърждава, изменя и допълва свое Решение №560 от 27.10.2017 г., както следва: 

 

„На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3  и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 59, ал. 3 и ал. 4, чл.62, ал. 1, т. 7 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл.40, ал.2, т.2 от Закона за културното наследство и чл.18, ал.2, т.8 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на Община Хасково за 2017 год., както следва:

 

1. В разходен параграф за развитие на детско-юношеския спорт, сумата се завишава със 100 000 лева.

 

2. Одобрява разпределение на допълнителни средства в размер на 100 000 лева за спортните клубове на територията на Община Хасково за развитие на детско-юношеския спорт, съгласно Приложение №1 към настоящото решение.

 

3. Параграфите за предоставен целеви трансфер и разходи за субсидии за култура се завишават с 76 000 лева.

 

4. Одобрява разпределение на сумата в размер на 76 000 лева за финансиране на културни институти, изявени местни любителски състави и дружества в сферата на културата и изкуството, съгласно Приложение №2 към настоящото решение, както и Правила и формуляри за кандидатстване за финансово подпомагане в областта на културата, съгласно приложените образци.  Формулярите се подават в срок до 04.12.2017 г. Средствата се одобряват от ПК по бюджет и финанси и от ПК по образование, култура и вероизповедания.

 

5. Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства и актуализация на разходната част в дела на местните дейности на бюджета за 2017 год. на Община Хасково, както следва:

 

Параграф

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1

§52-00 Придобиване на ДМА

3 001 157

  2 825 157

 - 176 000

 

Общо по бюджета за капиталови разходи за 2017г.

4 697 781

  4 521 781

 - 176 000

 

 

       

6. Одобрява разпределените средства за спорт да се извърши съгласно Формуляри за кандидатстване за финансово подпомагане в областта на спорта, изработени по примерни Формуляри за финансово подпомагане в областта за културата по т.4.”

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                            /Таня Захариева/