ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.10.2017 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №566

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

 

  

ОДОБРЯВА:

 

Проект за изменение на Подробен устройствен план – за допълването му с план-схема за водопроводна мрежа по ул. „Пловдивска”, в участъка от поземлен имот с идентификатор №77195.707.1 до поземлен имот с идентификатор №77195.707.31 по кадастралната карта на гр.Хасково.

Трасето на водопровода преминава изцяло в уличната регулация по ул. „Пловдивска”.

 

Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта.

 

Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                    

                            /Таня Захариева/