ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.10.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №563

 

        

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура през поземлени имоти 77195.374.29 и 77195.374.36 по КК на гр. Хасково и учредяване на сервитут за водопровод. Определя срок на валидност на решението за         предварително съгласие – 24 месеца.

 

        

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи  проект за подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура, за изграждане на водопровод в обхвата на полски път с идентификатор 77195.374.29 до ПИ 77195.374.36 по КК на гр. Хасково, землище гр.Хасково.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                               /Таня Захариева/