ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.10.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №562

 

 

        

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за смяна предназначението на част от поземлен имот №77195.208.46, с НТП – пасище, мера, публична собственост на община Хасково и поземлен имот №77195.208.44 с НТП – полски път, публична собственост на община Хасково. Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.

 

        

2. На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка към поземлен имот №77195.208.5, м. «Увата», землище гр. Хасково, преминаваща през поземлени имоти №77195.208.46 и №77195.208.44, публична собственост на Община Хасково.

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                    

                          /Таня Захариева/