ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.10.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №561

 

 

 

На основание чл.23 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Хасково открива процедура за отчуждаване на 1,051 дка площ от  Поземлен имот с идентификатор 77195.542.12, м.“Черния камък“, с трайно предназначение: земеделска територия /нива/ собственост на Велико Димитров Касабов, съгласно Нотариален акт №82 от 09.11.2015г., том ХХIХ, дело 3420, целият с площ 5,309дка., попадаща в уличната регулация на кв.“Болярово“, кв.17 по плана на гр.Хасково между осови точки с номера 124 и 125,  при  цена  1 272,00 лв.

 

Определя начин на обезщетение на собственика – парично. Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост за изграждане на обект “Доизграждане на канализационната мрежа в кв.“Болярово“, гр.Хасково“.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                    

                                 /Таня Захариева/