ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.10.2017 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №560

 

                       

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и ал.3  и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 59, ал. 3 и ал. 4, чл.62, ал. 1, т. 7 от Закона за физическото възпитание и спорт, чл.40, ал.2, т.2 от Закона за културното наследство и чл.18, ал.2, т.7 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на Община Хасково за 2017 год., както следва:

 

1. В разходен параграф за развитие на детско-юношеския спорт, сумата се завишава със 100 000 лева.

 

2. Одобрява разпределение на допълнителни средства в размер на 100 000 лева за спортните клубове на територията на Община Хасково за развитие на детско-юношеския спорт, съгласно Приложение №1 към настоящото решение.

 

3. Параграфите за предоставен целеви трансфер и разходи за субсидии за култура се завишават с 81 000 лева.

 

4. Одобрява разпределение на сумата в размер на 81 000 лева за финансиране на културни институти, изявени местни любителски състави и дружества в сферата на културата и изкуството, съгласно Приложение №2 към настоящото решение.

 

5.  Приема Корекция на Разчета за финансиране на капиталовите разходи със собствени средства и актуализация на разходната част в дела на местните дейности на бюджета за 2017 год. на Община Хасково, както следва:

 

Параграф

Предвидено

Да стане

Разлика в лв.

1

§52-00 Придобиване на ДМА

3 001 157

 2 820 157

- 181 000

 

Общо по бюджета за капиталови разходи за 2017г.

4 697 781

4 516 781

- 181 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                               

                         /Таня Захариева/