ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.10.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №559

 

           

       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

     

       

1. 737/1257 идеални части  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.708.393 по КК на гр.Хасково, /м.“Орфей“/, целият с площ 1257,00 кв.м.  се продават на Красимир Желязков Михайлов  от гр.Хасково, бул.“В.Левски“ №28, вх.В, ет.3, ап.25,  за сумата от  14 600, 00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                               

                           /Таня Захариева/