ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 27.10.2017 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №558

 

           

       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

 

      1.246/1046 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.746.10 по КК на гр.Хасково, /ж.р.“Каменец“/, целият с площ 1046,00 кв.м се продават на Пламен Колев Митев от гр.Хасково, ул.“Драгоман“ №95, ет.3,   за сумата от  5 000,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                           /Таня Захариева/