ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов -  Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при

                  използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността

                  на движението на територията на Община Хасково.

 

 

            Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

            С изменение на чл.186, ал.3 от Закона за движение по пътищата, (обн. в  ДВ, бр.101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) се внасят промени в нормативната уредба, касаеща съставянето на глоба с фиш. Засягат се съществени елементи от фактическия състав по оформянето на фиша, връчването и осведомяването на нарушителите.

            В тази връзка следва да бъде изменен чл.35, ал.3 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

            Досегашният текст на чл.35, ал3 от Наредбата е следният: „Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол. Освен фиш, да се залепва и стикер на колата, като самото нарушение се документира чрез заснемане с фотоапарат.”

            В тази връзка следва да бъде изменено и Приложение №4 към Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

            Предвид изложеното предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е:

 

            1. На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, както следва:

 

            § 1 Чл.35, ал.3  придобива следната редакция:

            „ Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша. Самото нарушение се документира с фотоапарат.”

 

            §2 Изменя се Приложение №4 към Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, съгласно приложения текст.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/

 

 

 

 

 

 

Изготвили:

 

            Димитър Митрев – ст.юрисконсулт в Община Хасково

 

            Адам Адамов – началник на Община полиция Хасково

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

            О Б Щ И Н А Х А С К О В О / HASKOVO MUNICIPALITY

                        ГЛОБА С ФИШ № /TRAFFIC TICKET No………….

 

Днес/Today,   20... год. в гр. Хасково/in city of Haskovo подписаният/ the undersigned 

/име, презиме и фамилия/ name, father’s name, surename/

на длъжност/ at official position        

при/ in            

установих, че / witnessed that    с МПС с ДК№ / with  vehicle with plate licence No          

в гр.Хасково/ in city of Haskovo,   на ул./бул./ address: street/ blvd

е извършено нарушение на чл……..         

от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, поради което на основание чл.167, ал.2 от ЗДП и чл.35, ал.1 от посочената Наредба на ОбС- Хасково се налага глоба в размер на…………….        /…………………/ лв./.

Фишът е издаден на основание на чл. 35 ал.3 от Наредбата и чл. 31 от посочената Наредба на ОбС - Хасково и се счита за връчен на нарушителя.

Is committed a violation under article   

from the Regulation about the public peace in using of motor vehicle and ensuring the security of the movement on the territory of municipality Haskovo and on the grounds of art 167, paragraph 2 of the Road Traffic Act and art.35, paragraph 1 from the pointed Regulation of Municipal Coun¬cil - Haskovo  is imposed a fine in the amount of.   

BGN. The traffic ticket is issued on the grounds of art.35, paragraph 3 from the Regulation and art.31 from the pointed Regulation of Municipal Council- Haskovo and is considered as delivered to the offender.

При присъствие/отсъствието на водача/ собственика на МПС, извършил нарушението фишът се издава на основание чл. 35 ал. 1/3 от Наредбата

At the presence/ absence of the driver/owner of the vehicle, committed the violation, is issued a traffic ticket according to art.35, paragraph 1/3 from the Regulation: …………………………………………………………………………………………………………… ЕГН/ID……………………………………………………….

Постоянен адрес / permanent address,…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….        ,…………………………………..

Съставител/Issuing Officer:…………………………..

Получих екземпляр от глобата с фиш/ I received a copy of the traffic ticket………...........................................................................................

(име, фамилия/ first, last name)

Нарушител/ Offender:……………………….

Глобата се заплаща в Център за обслужване на клиенти  на община Хасково, пл. “Общински” 1, по банков път в Райфайзенбанк, клон Хасково, IBAN BG05RZBB91558420000107, код 446500, BIC - RZBBBGSF . Съгласно чл.35, ал. 4 от Наредбата, издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването  му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. При плащане на глобата наложена с фиш в 7-дневен срок от закрепването на уведомлението, се дължи 50 на сто от нейния размер.

The fine should be paid in the Customer Service Center of municipality Haskovo, sq. Obshinski 1 or by bank transfer in Raiffeisenbank, branch  Haskovo, IBAN BG05RZBB91558420000107, code 446500, BIC - RZBBBGSF. Under the terms of art.35, paragraph 4 from the Regulation, an outstanding ticket the fine by which is not paid within seven days of the date of issuing, shall be regarded as enforceable penalty decree. Upon payment of the fine, imposed by traffic ticket, within 7 days after its issue, 50% of the size of the fine is due.