ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №552

 

 

       

І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска финансова помощ в размер на:

        1. 1 500 лв. на Емирджан  Мехмед – ЕГН 0245******, състезател на Боксов клуб „Севдалин Василев” – гр.Хасково,  след съгласие на  родител/настойник.

        2. 1 000 лв. на Мерт  Рамадан – ЕГН 0042******, състезател на Клуб по борба „Ангел Войвода” – гр.Хасково, след съгласие на родител/настойник.

        3. 500 лв. на Християна  Петрова – ЕГН 0046******, състезател на Хандбален клуб „Хасково” – гр.Хасково, след съгласие на родител/настойник.

    

ІІ. Необходимите средства да бъдат осигурени от Бюджета на Община Хасково за 2017 г., точка 25 (финансови средства за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината), приет с Решение №359 от 27.01.2017 година.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

               /Таня Захариева/