ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №550

 

 

 

       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да кандидатства в партньорство  с Фондация “Фаундърс“, Община Пловдив и Община Ардино в проект „Предприемачество без граници 2“, процедура № BG05M9OP001-1.023 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                           /Таня Захариева/