ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №545

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот ПИ 77195.515.38 с начин на трайно ползване  селскостопански път за разширение на бул. «Никола Радев».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                            /Таня Захариева/