ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №541

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план -. план за застрояване на част от имот 05410, м. „Геур дере“, землище на с.Брягово, за техническа инфраструктура.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                             /Таня Захариева/