ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №540

 

 

 

        1. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ  Общински съвет – Хасково одобрява задание, включващо и опорен план, за изработване на ОУП на Община Хасково.

        2. На основание чл.124 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково приема решение за изработване на Общ устройствен план на Община Хасково, включващ и изготвяне на екологична оценка.

        3. На основание §123, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, възлага на Кмет на Община Хасково да подготви документация за избор на изпълнител и за кандидатстване за финансиране от държавния бюджет на изработване на проекта за Общ устройствен план на Община Хасково.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                  

                         /Таня Захариева/