ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Иван Иванов – Председател на Общински съвет Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността 
на движението на територията на община Хасково. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
С Решение № 14912 от 26.11.2012 година, постановено по адм.д. № 5948/2012 година върховния административен съд обяви за нищожни разпоредбите на чл. 35 ал.1, 2 и 3 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, поради това, че обществените отношения, визирани в чл. 35, ал.1, 2 и 3 от наредбата са уредени в закона по различен начин и следователно с приемането на тези текстове Общинският съвет е излязъл извън рамките на материалната си компетентност. На следващо място, считам за необходимо да отпаднат  и част от разпоредби в наредбата доказали своята нецелесъобразност.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следните решения:
 
РЕШЕНИЕ:
 
1. На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хасково изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва: 
Чл.5  придобива следната редакция: 
Чл. 5. Организацията на движението по улиците и площадите на гр. Хасково се извършва съобразно съществуващите транспортни комуникации и инфраструктура.”
Чл. 12 ал. 2 придобива следната редакция: 
Чл. 12 ал. 2. Забранява се отстраняването или повреждането на пътни знаци, парапети, осветителни тела, спиркови знаци и др. без разрешение на стопанисващите ги организации и без съгласуване с общинска администрация.
Чл. 27 ал. 9 придобива следната редакция: 
Чл. 27 ал. 9. Определянето на нови места към списъка в приложение 2 става, след изготвяне на съответна схема, одобрена от комисията по транспорт в Община Хасково. Включването в списъка се извършва с решение на Общинския съвет.
Чл. 31 се изменя както следва: 
Чл. 31.(1) При неправилно паркирано МПС, в нарушение на чл. 26 и чл. 27,  упълномощените от кмета лица могат да издават фиш и в отсъствие на водача..
(2) Общински съвет Хасково одобрява Образец на фиша за неправилно паркиране.
Създава се нов чл. 35 със следното съдържание: 
Чл. 35.(1) За явно маловажни случаи на нарушение на тази наредба, установени при  извършването им, органите по чл. 33 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 лева. 
(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт по реда на чл. 33 от тази наредба.
(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол. Освен фиш, да се залепва и стикер на колата, като самото нарушение се документира чрез заснемане с фотоапарат.
(4) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.
(5) Средствата, събрани от нарушителите по паркирането се внасят в бюджета на община Хасково.
2.  На основание чл. 31 ал. 2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, Общински съвет Хасково одобрява образец на фиш:
 
О Б Щ И Н А   Х А С К О В О
 
ГЛОБА С ФИШ № ………
 
Днес, ……….20… год. в гр. Хасково  подписаният……………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
/име, презиме и фамилия/
на длъжност ………………………………………………………………..............................
при……………………………………………………..- гр. Хасково установих, че водачът на МПС с ДК№ ………………………….. в гр.Хасково, на ул./бул./ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. е извършил нарушение на чл. ……………………..от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, поради което на основание чл.167, ал.2 от ЗДП и чл.35, ал.1 от посочената Наредба на ОбС - Хасково му се налага глоба в размер на …….. /………../ лв. Фишът е издаден на основание на чл. 35 ал.3 от Наредбата и чл. 31 от посочената Наредба на ОбС – Хасково и се счита за връчен на нарушителя. Глобата се заплаща в касовия салон на община Хасково, пл. “Общински” 1 или по банков път в Райфайзенбанк, клон Хасково IBAN BG05RZBB91558420000107, код 446500, BIC – RZBBBGSF. Съгласно чл.35, ал. 4 от Наредбата, издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.
 
При присъствие на водача на МПС, извършил нарушението фишът се издава на основание чл. 35 ал. 1 от Наредбата на водача: ………………………………………….., ЕГН: …………………………, постоянен адрес……………………………………………
 
Съставител: ……………………………
 
Получих екземпляр от глобата с фиш.....................................................................................
(име, фамилия)
Нарушител:…………………
 
Текста на фиша ще бъде преведен и на английски език.
 
 
3. Общински съвет - Хасково отменя Приложение № 4 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково.
 
 
 
ИВАН ИВАНОВ
Председател на Общински съвет - Хасково