ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №536

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, Общински съвет - Хасково:

 

І. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде издадено разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост на концесионера:

 

1. „Кари - Филип“ ЕООД, управлявано от Красимира Огнянова Гаджева, за имот № 000326, находящ се в землището на с.Криво поле, община Хасково, ЕКАТТЕ-39863; НТП-Язовир; площ на имота 87,956 дка.

 

 II.Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                         /Таня Захариева/