ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №534

 

 

 

       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС чл. 48 ал. 1, от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково реши:

 

1. УПИ III в кв.32 по плана на с.Клокотница, Община Хасково, целият с площ от 550,00 кв.м.,  се продава на Емилиян Еленов Миленов от гр.Хасково, ж.к.“Бадема“ бл. №2, за сумата от 3 850,00 лева без ДДС.

    

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                               

                      /Таня Захариева/