ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №532

 

 

       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

 

                

201/1201 идеални части  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.750.260 по КК на гр.Хасково,/ж.р.“Каменец“/, целият с площ 1201,00 кв.м. се продават на Ниязи Шабан Али от с.Зорница, Община Хасково, за сумата от  4 100,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                         

                           /Таня Захариева/