ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.09.2017 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №528

 

 

 

 

       

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, Общински съвет – Хасково утвърждава функционирането на маломерни и слети паралелки от I до VIII, IХ –ХII клас за учебната 2017/2018г. на територията на Община Хасково, съгласно Приложение № 1.

       

2. Допълнителното финансиране на маломерни и слети паралелки да се определи на база броя на учениците от информационната система „Админ“ на Министерството на образованието и науката, съгласно размера на единния разходен стандарт за един ученик, определен от Министерството на финансите и методиката зададена в чл. 11, ал. 3 – 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                             /Таня Захариева/

 

 

 

 

                                                                           Приложение № 1

 

 

УЧИЛИЩЕ

КЛАС

БРОЙ УЧЕНИЦИ

СЪГЛАСНО НАРЕДБА                 № 7/29.12.2000 г.

1.

ОУ „Христо Ботев“

с. Войводово

I клас

12

Чл. 11, ал. 1, т. 2

II клас

10

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

III клас

10

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

IV клас

10

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

V клас

11

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

VI клас

13

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

VII клас

10

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

 

 

 

2.

ОУ „Любен Каравелов“

с. Узунджово

II а клас

15

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

II б клас

        15

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

 

 

 

3.

ОУ „Христо Ботев“

с. Динево

I клас

15

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

II клас

12

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

III клас

IV клас

6

14

Чл. 11, ал. 1, т. 3

Слята паралелка

 

 

V клас

16

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

VI клас

13

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

VII клас

 

11

 

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

 

 

 

 

4.

ОУ „Христо Ботев“

с. Долно Големанци

I клас

II  клас

13

3

Чл. 11, ал. 1, т. 3

Слята паралелка

 

 

III клас

IV клас

9

9

Чл. 11, ал. 1, т. 3

Слята паралелка

 

 

V клас

 

11

 

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

VI клас

VII клас

6

11

Чл. 11, ал. 1, т. 3

Слята паралелка

 

 

 

 

 

5.

ОУ „Васил Левски“

с. Книжовник

II клас

11

Чл. 11, ал. 1, т. 2

III клас

14

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

IV клас

15

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

V клас

16

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

VI клас

VII клас

 

        14

        12

Чл. 11, ал. 1, т. 2

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

 

 

 

6.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Конуш

III клас

14

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

IV клас

13

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

V клас

16

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

VI клас

17

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

VII клас

16

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

 

 

 

7.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Малево

III клас

13

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

СУ“ Св. Паисий Хилендарски“                гр. Хасково

Х клас

14

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

 

 

 

9.

СУ “Васил Левски“

гр. Хасково

ХI клас

        17

Чл. 11, ал. 1, т. 2

 

 

 

 

 

 

 

10.

СУ „Стефан Караджа“

град Хасково

Х а клас

        14

Чл. 11, ал. 1, т. 2