ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за обществения ред при

                  използване на пътни превозни средства и осигуряване

                  безопасността на движението на територията на

                  Община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В Община Хасково е получено писмо с вх.№24-06-175 от 28.08.2017 г. от Началника на РУ на МВР – Хасково с искане за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково. В писмото се предлага да бъде ограничено движението на двуколесни моторни превозни средства (мотопеди и мотоциклети)  във времето от 22:00 ч. до 06:00 ч.

Въпреки предприетите мерки и засиления контрол от  Областна дирекция на МВР – Хасково, в частност от РУ – Хасково, проблемът с шума от движението  на този вид МПС остава нерешен.

При осъществявания контрол, ако се констатират изменения в изпускателната уредба (премахнати заглушители) на подобни МПС, същите се спират от движение.  По улиците на град Хасково обаче се движат мотоциклети и мотопеди, които са технически изправни и напълно изрядни. Конструктивно, без да са правени интервенции в изпускателната уредба, тези превозни средства при движението си генерират шум, който, особено в тъмната част на денонощието, нарушава спокойствието на гражданите и буди основателно тяхното недоволство. По този повод са нараснали значително сигналите, които постъпват в РУ – Хасково.

За да бъде решен в някаква степен този проблем, органите на МВР предлагат да се въведе забрана за движение на мотоциклети и мотопеди на територията на град Хасково в тъмната част на денонощието – от 22:00 до 06:00 ч.

Във връзка с гореизложеното и с цел осигуряване спокойствието на нашите съграждани, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково допълва Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково, както следва:

 

§ 1. В чл. 17 „Забранява се:”,  се добавя нова т.8 с текст:

„8. Движението в град Хасково на мотоциклети и мотопеди във времето от 22:00 ч. до 06:00 ч.”

 

§2. В чл.34, т.4 се добавя израза: „и т.8”,  като текста придобива следния вид:

 „4. С глоба, в размер на 200 лв. при първо нарушение и 400 лв. при повторно нарушение, се наказват нарушителите по чл.17, т.2,3,4,6,7 и 8”.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

   /Добри Беливанов/