ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията

                  за управление и разпореждане с общинските жилища на

                  територията на община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково е приета с Решение № 213 от 22.07.2016г, изм. и доп. с Решение № 281 от 28.10.2016г. на Общински съвет – Хасково. В процеса на работа се установиха пропуски, с които работата на Комисията по жилищно настаняване се затруднява. Липсват хипотези, които своевременно да улеснят процеса за обработка на документи, взимане на решения за настаняване на картотекирани лица и подновяване или не на договори за наем със стари наематели.

Съществуват текстове, които са в противоречие с устройствения правилник на община Хасково. Необходимо е цялостна корекция или отмяна на съществуващи алинеи, добавяне на нови алинеи и корекции в текстовете. Наложително е някои процедури да се облекчат, други да се прецизират.

Основните изменения могат да се видят в чл. 2, чл. 6, чл. 7, чл. 9, чл. 10, чл. 15, чл. 16, чл. 18, чл. 19, чл. 21, чл. 24, чл. 25 и в Допълнителните разпоредби на Наредбата.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

I. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

§ 1. чл. 2, ал. 3 придобива следната редакция: „Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се забранява.“

 

§ 2. чл. 2 се добавя нова ал. 4 с текст:Забраната по ал. 3 не се прилага в случаите, когато общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл. 43 и чл. 45 от ЗОС. В тези случаи използването на общински жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на ЗУТ и след решение на Общинския съвет.“

 

§ 3. чл. 5, ал. 1 се допълва думата „само“ и придобива следната редакция: Право да кандидатстват за настаняване под наем в общински жилища по чл. 2, ал. 1, т. 1 имат само български граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия;“

 

§ 4. чл. 6 се добавя нова ал. 4 с текст:Във ведомствени жилища могат да се настаняват чуждестранни граждани, които работят по програми на образованието, здравеопазването, културата и икономиката на общината – за срока на пребиваването им. По изключение, в жилища от фонд „Наемен“ и/или фонд „Ведомствен“, могат да бъдат настанявани спортни, културни, научни и други изявени деятели и личности на община Хасково и гости на общината, когато те и членовете на семейството им не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на територията на община Хасково.“

 

§ 5. Досегашните ал. 4 и ал. 5 стават съответно ал. 5 и ал. 6.

 

§ 6. чл. 6, ал. 5 придобива нова редакция: „Ведомствени жилища, за които няма кандидати по ал. 1, 2, 3 и 4, могат да се предоставят под наем на останалите нуждаещи се граждани, които отговарят на условията по чл. 5, ал. 1 за настаняване в общинско жилище по общия ред, подали документи по чл. 8, ал. 1 и включени в картотеката за текущата година.“

 

§ 7. чл. 7, ал. 1, т. 1 се изменя, както следва: „чиито законно построени жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване, след приложено становище от Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“, отдел „Строителство, инвестиции и инфраструктура“ на община Хасково;

 

§ 8. чл. 7, ал. 1, т. 2 придобива следния вид: „лица в неравностойно положение, след приложено становище от Дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението”, Отдел „Здравеопазване и социални дейности” на община Хасково;“

 

§ 9. чл. 7, ал. 1, т. 4 „самотни възрастни лица над 70 години.“ – отменя се.

 

§ 10. чл. 7, ал. 2 се изменя, както следва: „Настаняването се извършва след установяване, че лицата по ал. 1 или членове на семейството им не притежават годни за обитаване жилище или вила, както и да имат адресна регистрация – постоянен и настоящ адрес в съответното населено място в община Хасково, където кандидатстват за жилище, през последните пет години без прекъсване и действително живеят на последно заявения настоящ адрес, независимо, че до момента на настъпване на събитието не са картотекирани.“

 

§ 11. чл. 7, ал. 3 се премахва израза: „след Решение на Общински съвет или” и придобива следния вид: „Настаняването на лицата по ал. 1 се извършва за срок не по – дълъг от две години, със заповед на кмета на общината.“

 

§ 12. чл. 7 се добавя нова ал. 4 с текст:В резервните жилища могат да се настаняват лица или членове на семейството им, ако същите не отговарят на условията по ал. 2 от чл. 7 на настоящата наредба, само след решение на Общински съвет – Хасково.

 

§ 13. чл. 8, ал. 1, т. 3.5 придобива нова редакция: „Удостоверение от НОИ за получавани пенсии и обезщетения (в т. ч. за временна безработица и болничен) или удостоверение, че не са получавали такива.“

 

§ 14. чл. 8, ал. 1, т. 16 се изменя, както следва: „Служебна бележка от Дирекция „Общинска данъчна дирекция”, Отдел „Контрол и събиране на местни данъци и такси” при Община Хасково за липса на задължения към общинския бюджет;“

 

§ 15. чл. 8, ал. 1, т. 17 „Удостоверение от Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково за притежаване или не на земеделски земи и сключени договори за аренда, респ. наем.“ – отменя се.

 

§ 16. чл. 9, ал. 1 придобива следния вид: „Кметът на общината назначава комисия за установяване на жилищните нужди на гражданите, картотекирането им и извършване на предложения за настаняването им, както и разглеждане на актуални документи за настанени под наем лица съгласно чл. 14, ал. 1, 2 и 3 и взимане на решение по чл. 14, ал. 4 от настоящата наредба. Комисията се състои от 5 члена и може да взема решения при кворум трима членове, един от които задължително следва да бъде правоспособен юрист.“

 

§ 17. чл. 9, ал. 2 се изменя, както следва: „Комисията по ал. 1 разглежда в срок до 31.01. на следващата година подадените молби и взема решение, с което картотекира и определя степента на жилищната нужда на отделните лица по групи и подгрупи или отказва включване в картотеката.“

 

 

§ 18. чл. 9, ал. 3 придобива следната редакция: „Молби и документи за картотекиране се подават от 01.11. до 31.12 на текущата година и се разглеждат от комисията по чл. 1 през следващата календарна година. Постъпилите молби и документи за картотекиране след 30.12. на текущата година не се разглеждат от комисията по ал. 1.“

 

§ 19. чл. 10, ал. 2 се изменя изцяло и придобива следния вид:При подреждане в една и съща група се дава предимство на:

1. самотни родители на непълнолетни деца:

2. семейства, в които има лица с трайно намалена работоспособност над 71% или дете с намалена способност за социална адаптация 50 и над 50%;

3. семейства с две деца;

4. семейства с повече от две деца;

5. семейства с едно дете;

6. млади семейства;

7. други случаи.

 

§ 20. чл. 13, ал. 1 се премахва израза „по общ брой точки“ и придобива следната редакция: „Поредността на картотекираните лица съгласно чл. 10, ал. 2 не се променя в течение на годината, освен при условията на чл. 14, ал. 1.“

 

§ 21. чл. 13, ал. 5 се изменя, както следва: „Включените в списъка за настаняване лица, отказали предложение за настаняване, попълват декларация за отказ за ползване на жилището, отпадат от списъка за текущата година, а в списъка за следващата година не ползват предимството по чл. 10, ал. 2.“

 

§ 22. чл. 14, ал. 2 придобива следната редакция: „Ежегодно в периода от 01 до 30 ноември, картотекираните и настанените под наем лица за срок по – дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца, са длъжни да представят в общината актуални документи по чл. 8, ал. 1, а при промяна в декларираните от тях до момента обстоятелства, обуславящи картотекирането, ведно с документите по чл. 8, ал. 1 се подава и нова декларация.“

 

§ 23. чл. 14, ал. 3 придобива следния вид: „Настанените за срок до 18 /осемнадесет/ месеца лица, са длъжни до 30 /тридесет/ дни преди изтичане срока на договора за наем, да представят актуални документи по чл. 8, ал. 1.“

 

§ 24. чл. 15, ал. 5 се изменя, както следва: „Въз основа на настанителната заповед, издадена от кмета на общината, се сключва писмен договор за наем със съответното лице. Настаненото лице представя в 14-дневен срок документи за открити партиди за консумативните разходи /ел. енергия и вода/, след което се предават ключове за съответното общинско жилище и се подписва приемно – предавателен протокол.

 

§ 25. чл. 16, ал. 1 придобива следния вид: „За всеки подписан договор за наем се заплаща депозит в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/.“

 

§ 26. чл. 16 се добавя нова ал. 4 с текст:В случай, че наемателят е заплатил всички разноски по договора, но депозита не е потърсен в срок до 5 /пет/ години от прекратяване на наемното провоотношение, съгласно чл. 110 от ЗЗД депозита се задържа и се покриват задълженията на наемателя и разходите по ремонта на жилището, което е обитавал.

 

§ 27. чл. 17, ал. 1, т. 10 се изменя, както следва: „необитаване на жилището от настаненото семейството за повече от три месеца, установено с документи за консумирани ел. енергия и вода от ЕВН и ВиК дружествата, както и протокол от проверки на комисията по чл. 23, ал. 1;

 

§ 28. чл. 18, ал. 4 придобива следния вид: „При принудително изземване на общинското жилище в отсъствието на обитателите му, служителите от Дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост”, Отдел „Разпореждане с общинска собственост” изготвят протокол – опис на завареното имущество в два екземпляра, който се подписва от съставителя, представител на полицията и двама служители присъствали на изземването. По един екземпляр от заповедта и от протокола – опис са предназначени за адресатите на заповедта.“

 

§ 29. чл. 18, ал. 5 придобива следната редакция: „Вещите се съхраняват в общинското жилище за срок до 1 /един/ месец от изземването, след който срок остават в полза на общината.

 

§ 30. чл. 18, ал. 6 „След изтичане на срока по ал. 5, вещите се продават чрез публичен търг. От набраните средства се покриват разходите по транспортирането и съхраняването им, неплатен наем и други задължения към общината.“ – отменя се.

 

§ 31. чл. 19, ал. 3 се изменя изцяло и придобива следния вид:При прекратяване на наемните правоотношения с титуляра на заповедта поради смърт, пълнолетните лица – членове на семейството /домакинството/, включени в настанителната заповед и ползващи жилището като основно, се ползват с предимство при настаняването им в същото жилище, ако все още отговарят на условията по чл. 5, ал, 1 от настоящата наредба.

 

§ 32. чл. 19, ал. 4 се изменя изцяло и придобива следния вид:  „При смърт на самотен наемател, наемното правоотношение се прекратява служебно, като се издава заповед от кмета на общината. Представя се препис от акта за смърт и се извършва служебна проверка за наследници на починалия наемател. Жилището се освобождава с приемане – предаване от близки на наемателя, не по – късно от 30 /тридесет/ дни след настъпване на събитието и не поражда права за ползване от други лица, свързани с покойния по някакъв начин.

 

§ 33. чл. 19, ал. 5 „Подадената молба за картотека по предходната алинея дава право на лицето по ал. 4 да заеме жилището до произнасяне на комисията по чл. 9, ал. 1.“ – отменя се.

 

§ 34. чл. 19, ал. 6 „След картотекирането му, лицето по чл. 4 се настанява със заповед на кмета на общината, в същото жилище, в което е живяло досега.“ – отменя се.

 

§ 35. чл. 20, ал. 1 придобива следния вид: „В едно жилище се настанява само едно семейство. По изключение, две семейства с родствена връзка по права линия, до трета степен включително, могат да бъдат настанени в едно жилище с тяхно писмено съгласие при спазване установените норми в чл. 11, ал. 1.“

 

§ 36. чл. 21, ал. 1 придобива следната редакция: „Наемната цена за жилищата по тази наредба от фондове „Продажба“, „Наемен“ и „Резервен“, се определя на 0.70 лвза 1 кв. м. без ДДС полезна площ коригирана със съответните проценти, съгласно Приложение № 1 към чл. 34, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. “

 

§ 37. чл. 21 се добавя нова ал. 6 с текст:Наемателите на общински жилища, настанени във фонд „Ведомствен“, заплащат увеличената със 100% основна наемна цена за месец на жилището.

 

§ 38. чл. 23, ал. 1 се изменя, както следва: „Комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ежегодно извършва проверка на състоянието и ползването на общинския жилищен фонд, който е отдаден под наем.“

 

§ 39. чл. 23, ал. 3, т. 3 придобива следната редакция: „е свободно и не се ползва от лицата, на които е предоставено, за срок по – дълъг от 3 /три/ месеца;“

 

§ 40. чл. 23, ал. 4 придобива следния вид: „Заповедта за прекратяване на договора за наем се връчва на неизрядните наематели и им се предоставя срок за освобождаване на жилището не по – дълъг от 30 /тридесет/ дни.“

 

§ 41. чл. 23, ал. 6 придобива следната редакция: „Когато наемател не обитава общинско жилище за срок по – дълъг от 3 /три/ месеца и  това се установи от комисията по ал. 1, същото подлежи на освобождаване по административен ред.“

 

§ 42. чл. 24, ал. 5 се изменя, както следва: „Общинските жилища, които попадат във фонд „Наемен“ и фонд „Резервен“, не могат да се продават.“

 

§ 43. чл. 25, ал. 2 се премахва израза „нови документи по чл. 8, ал. 1“ и придобива следната редакция: „При подаването на молбата за закупуване на общинското жилище се представят документи, доказващи наличие на средствата необходими за закупуването на жилището, както и данни за техния произход.“

 

§ 44. Допълнителни разпоредби: § 1 се добавя нова т. 3 с текст:„Домакинство“ по смисъла на тази наредба са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им.

 

§ 45. Досегашните т. 3, т. 4 и т. 5 стават съответно т. 4, т. 5 и т. 6.

 

§ 46. Допълнителни разпоредби: §1, т.6 се изменя изцяло и придобива следния вид: „”Лица в неравностойно положение“ по смисъла на тази наредба са хора в затруднено положение да придобият умения, да получат работа и да имат равни възможности с останалите хора.

 

 

II. Навсякъде в Наредбата след думата „семейство“ се добавя в скоби „/домакинство/“, с изключение в чл. 20, ал. 1.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

   /Добри Беливанов/