ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО


ПРОТОКОЛ №24
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, ПРОВЕДЕНО НА
16.08.2017 Г.

 

РЕШЕНИЕ №523

 

1.    На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет – Хасково дава съгласие за подписване на анекси към договорите  от страна на кмета на Община Хасково и разплащане на непредвидени разходи във връзка с изпълнение на договори за строителство по Проект: „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково”, като необходимите средства да бъдат включени в разчета за капиталови разходи в бюджета на Община Хасково за 2018 г.


2.    По обособени позиции /ОП/ 1, 2 и 3, а именно: 1.    Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Шандор Петьофи“; 2.    Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Иван Рилски“; 3.Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ №15 „Слънце“; необходимите средства за разплащане на непредвидените  разходи са както следва : по ОП 1 – 149145,14лв. Без включен ДДС, по ОП 2 – 225927,16лв. Без включен ДДС и по ОП 3 – 27511,70лв. Без включен ДДС.


3. При евентуално възникване на допълнителни видове непредвидени СМР за обектите по обособени позиции 4, 5 и 6, а именно : 4.    Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ №19 „Щурче“; 5.    Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ №11 „Елхица“; 6.Основен ремонт /реконструкция/обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска градина в ДГ № 20 „Весели очички аналогични анекси към договорите  могат да бъдат сключвани след надлежна проверка от съответните служби в общинската администрация, които да установят видовете и количествата допълнителни непредвидени СМР.


4.На основание чл 60, ал.1 от АПК Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на  решението по т.1 във връзка с т.2.


                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:
                              /Таня Захариева/