ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №522

 

 

 

        

І. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет - Хасково отпуска финансова помощ в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) за всяка състезателка, както следва:

                - Горяна  Стоева, ЕГН 0051******, с. Б., общ. М., област Х., ученичка от 11 клас в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково, живуща в гр. Хасково и

                - Петя Делчева, ЕГН 0050******, с. К., общ. Х., област Х., ученичка от 11 клас в СУ „Стефан Караджа“ – Хасково.

            

ІІ. Необходимите средства да бъдат осигурени от Бюджета на Община Хасково за 2017 г., точка 25 (финансови средства за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината), приет с Решение №359 от 27.01.2017 година.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                              

                         /Таня Захариева/