ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №521

 

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ в размер на 2000 (две хиляди) лева за лечение на тежък здравословен проблем на детето К. М. М. с ЕГН 1250******, представлявано от М. Р. Б. – майка и законна представителка на детето, с ЕГН 8104******.

        На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:                                                                                   

                              /Таня Захариева/