ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №517

 

 

 

          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отлага вземането на решение по Докладна записка относно: финансово подпомагане на Баскетболен клуб „Хасково 2012“ жени, за следващо заседание на Общински съвет – Хасково, след представяне на Отчет за извършените разходи през 2016 г. от БК „Хасково 2012” – жени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                         /Таня Захариева/