ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №515

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за улична регулация регулация в условията на чл.16а от ЗУТ, план за регулация в условията на чл.17, ал.1 и ал.2  от ЗУТ и план за застрояване на неурегулираните части на ж.р. «Изгрев» , гр. Хасково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/