ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №510

 

 

 

На основание чл.52, ал.1, т.3Б от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

       

Във връзка с изграждането на обект “Доизграждане на канализационната мрежа на кв. Болярово“ гр. Хасково, дава съгласието си, Кмета на Община Хасково да издаде разрешително за ползване на воден обект-дере, публична общинса собственост – ПИ 77195.519.230, за преминаване  на канализационен клон 74А през него.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/