ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №506

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково:

 

1. Предоставя право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение, находящо се на бул.“Г.С.Раковски“ №17, с площ 130.50 кв.м. на Народно читалище „Аспарух Лешников – 2015“ – гр.Хасково. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

 

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/