ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №505

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.4 и ал.5 от ЗОС и чл.70, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

1. Предоставя на Българско Национално Радио право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ: помещения в северно крило на  втори етаж на Бизнесцентър 2, ул.“Цар Освободител“2, гр.Хасково, с площ 50,00 кв.м., със срок на ползване 5 /пет/ години. Ползвателят заплаща за своя сметка всички консумативни разходи по ползването на имота.

2. Възлага на Кмета на Община Хасково до предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно ползване.

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/