ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №503

 

 

        На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

 

        1.340/840 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.465 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Кенана“/,целият с площ 840,00 кв.м., се продават на Тихомир Тончев Георгиев  от гр.Хасково, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“№29Б, за сумата от  8 800,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/