ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №498

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9  от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет-Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти –публична общинска собственост по реда на чл.75 и 76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта за срок до 10 години следните имоти:

 

        УСШ “Юнак”, ул.”Тимок” №16, гр.Хасково

- Зала по гимнастика първи етаж с площ 450 кв.м., годишен наем – 240,00 лв. без ДДС.

        - Съблекалня  първи етаж, с площ 12,20 кв.м, годишен наем- 150.00 лв.без ДДС.

        - Стая поддръжка и склад първи етаж, с площ 14,28 кв.м, годишен наем- 150.00 лв.без ДДС.

        - Стая № 1,втори етаж, с площ 10,12 кв.м, годишен наем- 60.00 лв.без ДДС.

        - Стая № 2,втори етаж, с площ 7,92 кв.м, годишен наем- 60.00 лв.без ДДС.

        - Стая № 3 /мокро помещение/ ,втори етаж,с площ 6,00 кв.м,годишен наем- 60.00 лв.без ДДС.

        - Стая № 4,втори етаж, с площ 20,14 кв.м, годишен наем- 60.00 лв.без ДДС.

        - Склад,втори етаж, с площ 13,44 кв.м, годишен наем-60.00 лв. без ДДС.

 

        ІІ. Датите за подаване на мотивирани искания и допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                          /Таня Захариева/