ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №496

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14 от ЗОС и чл.4, ал.2 и чл.16 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година, с имот – частна общинска собственост:

 

1. Имот №062046, находящ се в землището на с.Конуш, общ.Хасково; ЕКАТТЕ-27200; НТП - нива; V-та категория, площ на имота 313,064 дка., при начална годишна наемна цена 6887,41 лв.без ДДС.

 

ІI. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот - общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/