ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №488

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 61 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да направи изменение и подпише ново Споразумение за партньорство между кандидата и партньорите по Проект: „Пъстро етно!” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“, процедура: BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ към МОН със следните партньори:

 1. НУ "Г. С. Раковски" – гр.Хасково;
 2. ОУ „Христо Ботев”  - с. Войводово;
 3. СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр.Хасково;
 4. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Конуш;
 5. ОУ „Любен Каравелов” - с. Узунджово;
 6. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Малево;
 7. ОУ  „Н. Й. Вапцаров“ – гр.Хасково;
 8. ОУ ,,Христо Ботев” - с. Динево;
 9. ОУ „Христо Ботев" - с. Долно Големанци;
 10. Спортно училище „Стефан Караджа” - гр.Хасково;
 11. Фондация „Каузи”;
 12. Сдружение Надежда;
 13. ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ“;
 14. Спортен клуб "Слънце";
 15. Педагогическо сдружение "Креатив";
 16. Народно читалище "Н. Й. Вапцаров" – гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/