ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

    

 

РЕШЕНИЕ №487

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА и Раздел IV, чл.15, чл.16 и  чл.17 от Административния договор за предоставяне на БФП № от ИСУН-BG16RFOP001-1.012-0002-С01Общински съвет – Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Договор: №BG16RFOP001-1.012-0002-С01, по Проект: „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“,  част от процедура  BG19RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020, в размер на 1 299 781,09 лева (един милион двеста деветдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и един лев и девет стотинки), представляващ 35% от стойността на договора.

                                      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/