ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 04.08.2017 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №485

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА и Раздел IV, чл.15, чл.16 и  чл.17 от Административния договор за предоставяне на БФП с № от ИСУН- BG16RFOP001-3.002-0013-С01,  Общински съвет – Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Договор: № BG16RFOP001-3.002-0013-С01 по проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС“Цар Иван Асен II“ град Хасково ”, част от процедура  BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа на професионалните училища в Република България“, в размер на 489 719,87 лева (четиристотин осемдесет и девет хиляди седемстотин и деветнадесет лева и осемдесет и седем стотинки), представляващ 35% от стойността на договора.

                                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/