СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    1. На 04.07.2017 г. е публикувана Докладна записка от Група общински съветници относно: предложение за изменение и допълнение на чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 03.08.2017 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

    2. На 04.07.2017 г. е публикувана Докладна записка от Група общински съветници от ПГ „Коалиция за Хасково” относно: изменение на чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 03.08.2017 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.

 

    3. На 04.07.2017 г. е публикувана Докладна записка от кмета на община Хасково относно: допълнение на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Приложение №1, т.12.

    Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 03.08.2017 г. НЕ СА ПОСТЪПИЛИ писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.