ДО                                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от група общински съветници от  ПГ„Коалиция за Хасково“ 

 

  

ОТНОСНО: Изменение на чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на Общински

                  съвет – Хасково.

 

 

            Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

            Водени от принципите за прозрачност в работата на Общински съвет – Хасково общинските съветници сме длъжни да информираме своите избиратели за дейността си в местния законодателен орган. Още повече – това ни е вменено и от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), където в чл.36. (1) ясно е посочено, че:

Общинският съветник е длъжен:

            1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

            2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.“

            В съвременния високотехнологичен свят информацията е едно от най-лесно достъпните неща. Именно в тази връзка чл.50 /1/ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково казва: "Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване".

            За да се увеличи информираността на гражданите и да се придаде онова значение на думата „Прозрачност“, което всички влагаме, говорейки за работата на местната власт, ние считаме, че е необходимо откритите заседания на Постоянните комисии също да се излъчват онлайн в реално време, като за целта се използва платформата на сайта www.obs.haskovo.bg, или средствата за масово осведомяване.

            Впрочем, това вече се прави – от началото на настоящия мандат на Общински съвет – Хасково заседанията на ОбС се излъчват на живо по местната телевизия, а запис след това се качва в сайта www.obs.haskovo.bg. Така се дава по-голяма гласност на работата на Общинския съвет и общинските съветници, които са призовани да спазват Законите на страната и да се ръководят от интересите на гражданите на Хасковска община.

            Предлаганите промени не са в противоречие с единното Европейско законодателство в ЕС. Нещо повече – подобни политики на прозрачност се насърчават от страните членки на Европейския съюз.

            На заседанията на постоянните комисии се формират политики и по същество там се одобрява (или не) огромната част от законодателната рамка на Община Хасково, която става факт след гласуване в зала. Чрез преки излъчвания на работата на комисиите, избирателите ще имат възможност да се запознаят „от първо лице“ с позициите, които техните представители в местната власт отстояват при вземането на решенията си. Преките излъчвания (и публикуване на записи след това) ще ограничат до минимум безпринципни договорки, за каквито не веднъж сме чували гражданите на Община Хасково да изразяват опасения.

            Предлаганите промени няма да се отразят непосилно на бюджета на община Хасково, тъй като една част от дейностите вече се осъществяват, а заснемането и излъчването на заседанията е въпрос на координация от страна на администратора на платформата www.haskovo.bg, поддомейн на която се явява www.obs.haskovo.bg, както и на средствата за масово осведомяване, които сега излъчват заседанията на ОбС.

            За да се случи това, е необходима промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково. За това предлагаме следния проект за

 

                                                               Р Е Ш Е Н И Е:

 

            На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл. 50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

            „Чл.50 /1/ Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване. Записите на преките предавания се съхраняват на достъпно за масовите потребители място на официалния сайт на Общински съвет – Хасково, с домейн: www.obs.haskovo.bg, както и на популярни интернет платформи за свободно видео споделяне на съдържанието.

            /2/ Откритите заседания на Постоянните комисии към Общински съвет - Хасково се излъчват пряко по интернет, или чрез електронните средства за масово осведомяване. Записите на преките предавания се съхраняват на достъпно за масовите потребители място на официалния сайт на Общински съвет – Хасково, с домейн: www.obs.haskovo.bg., както и на популярни интернет платформи за свободно видео споделяне на съдържанието.”

 

 

С уважение: 

 

Председател на ПГ „Коалиция за

Хасково”:

            /Светослава Стоянова/