ДО                                                                                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Група общински съветници

 

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на чл.26, ал.1 от  

                  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –

                  Хасково.

 

        Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

       С оглед настъпилите промени на чл.34, ал.2, т.1 от ЗМСМА ( в сила от 01.01.2014 г.), се налага привеждане в съответствие с тях на чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Хасково. Според редакцията на чл.34, ал.2 от ЗМСМА, „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от: 

     1. Брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец – в общините с население над 100 000 души.”

       Видно от таблица на населението по постоянен адрес в Община Хасково е 115 472 души.

   Съгласно ал.8 от чл.34 от ЗМСМА „Възнаграждението по ал.2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на Общинския съвет”.

      Предлаганото изменение на Правилника в частта относно чл.26, ал.1 се налага с оглед съобразяването на редакцията на подзаконовия нормативен акт, какъвто е Правилника с разпоредбите на Закона. С промяната на размера на възнагражденията на общинските съветници се цели подобряване на мотивацията им за участие в работата на Общинския съвет. Освен това променя и философията на заплащане на възнагражденията, като получаването им се поставя в зависимост от присъствието на общинските съветници на заседания на Общинския съвет и постоянните и временните комисии към него.

    С настоящата промяна на размера на възнаграждението на общинските съветници, ще се постигне и основната цел, прогласена в ЗМСМА - участие на общинските съветници в заседанията на Общински съвет и на комисиите, ще се намали безпричинното отсъствие на общинските съветници от заседанията на Общински съвет и ще се стимулира активното им участие в работата на комисиите към него.

      С оглед предлаганите промени, необходимите средства могат да бъдат осигурени от бюджета на  Община Хасково за 2017 г., за издръжка на Общински съвет – Хасково. При недостиг  на средства, те могат да бъдат заложени в Бюджета на Община Хасково за 2018 г. за издръжка на Общински съвет – Хасково.

      Проектът за изменение и допълнение на Правилника е разработен в съответствие с правото на Европейския съюз.

     С оглед на изложените мотиви и на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, вр. с т.6 от ДЗР на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е:

 

            І. На основание чл.21, ал.3 във връзка с чл.34, ал.2 и ал.8 от ЗМСМА, т.6 от ДЗР на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА чл.26, ал.1 от Правилника, както следва:

 

            „Чл.26, ал.1 Общинският съветник получава възнаграждение за участие в заседанията на Общински съвет в размер на 24% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец. За участие в Постоянни и Временни комисии на Общинския съвет, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 8% от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет. При неприсъствие на заседанията на Общински съвет, както и на заседанията на специализираните органи (комисии) на Общински съвет, общинските съветници не получават възнаграждения”.

 

            ІІ. Необходимите средства да бъдат осигурени от бюджета на  Община Хасково за 2017 г., за издръжка на Общински съвет – Хасково. При недостиг  на средства, те да бъдат заложени в Бюджета на Община Хасково за 2018 г. за издръжка на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

 

Таня Трендафилова Захариева

Даниел Руменов Гаргов

Ели Димова Костова

Митко Петров Петров

Динко Петров Тенев

Димитър Георгиев Траянов

Деян Янков Янев

Атанас Емилов Асенов

Антони Стефанов Пашов

Петър Евгениев Николов

Иван Димитров Станчев

Росен Пеянков Пеянков

Александър Андреев Калемджиев

Петю Стоилов Кирев

Димитър Тодоров Шалапатов