ДО                                                                

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от  Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за началния размер на наемните

                   цени и цени при разпореждане с общинска собственост по

                   реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска

                   собственост, Приложение №1, т. 12.

 

                       

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В чл.9 и в Приложение №1 на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, са определени базисните наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост.

В т. 12  от същото Приложение №1, е определена цена за отдаване под наем на банкомат, която към настоящия момент е следната:

т. 12 За монтаж на банкомат:

- първа зона                         - 100,00 лв.

-  втора зона                         - 100,00 лв.

- трета зона                           - 100,00 лв.

- четвърта и пета зона           - 100,00 лв.

           

Поради възникнала необходимост да бъдат монтирани банкомати в населените места на  територията на Община Хасково, се налага да бъде приета цена за монтаж на банкомат за по-отдалечените квартали и за селата.

 

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково допълва т.12 в Приложение №1 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 §1 В Приложение №1 Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на  общинска собственост:

т. 12.1. За монтаж на банкомат в гр.Хасково:

- първа зона                                      - 100,00 лв.

-  втора зона                                      - 100,00 лв.

- трета зона                                       - 100,00 лв.

- четвърта и пета зона                       - 100,00 лв.

           

12.2. За монтаж на банкомат в кв.“Болярово

 - кв. „Болярово“                                -  80,00 лв.

           

12.3. За монтаж на банкомат в селата на Община Хасково:

 - V и VI функционален тип                  - 50,00 лв.

 -  VII и  VIII функционален тип             - 50,00 лв.

 

 

           

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Добри Беливанов/