ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №482

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

1. Освобождава управителя на “Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД – гр.Хасково – д-р Венко Иванов Балабанов, който да бъде заличен като представляващ дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

2. Освобождава от отговорност  д-р Венко Иванов Балабанов -  досегашен управител на „Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

3. Избира за управител на “Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕООД – гр.Хасково – д-р Живко Петров Филев, до провеждане на конкурс, който да бъде вписан като представляващ дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

4. Възлага на новоизбрания управител да предприеме необходимите действия по вписване промяната в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

5. Кметът на Община Хасково да сключи договор за възлагане на управлението на “Специализирана болница за активно лечение по онкология -  Хасково” ЕООД – гр.Хасково с новоизбрания управител до провеждане на конкурс и да прекрати договора с освободения управител.

6. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/