ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №480

 

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план -. план за застрояване на имот 121008, м. „Над село“, землище на с. Стамболийски за ниско жилищно свободно застрояване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/