ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №477

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

 

                                      

ОДОБРЯВА:

 

Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на квартал 258 по плана на гр. Хасково в обхват между ул. “Оборище“, ул. “Цар Страшимир“, ул. “Клокотница“, ул. “Банска“ и бул. “България“.

С изменението на плана за регулация се проектира липсващата улична регулация по съществуващите улици. Изменят се уличнорегулационните линии в участъците с неприложена улична регулация, за която сроковете за отчуждаване по чл. 208 от ЗУТ са изтекли. Именят се осовите линии по ул. “Милин камък“,                ул. “Мирчо Попов“ и ул. “Балкан“. В обхвата на разработката се проектират тротоари и улично платно в съответствие със съществуващите улици.

Добавят се нови осови точки с номера от 3677 до 3708.

Оформят се нови квартали с нови номера от 865 до 879.

 

Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии и надписи в проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/