ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №476

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

 

ОДОБРЯВА:

 

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на кв.№ 349, № 354 и № 360 гр. Хасково.

Премахват се задънените улици в кв.№ 349 и № 354.

Премахва се улицата между кв.№ 349 и № 354, която свързва ул. “Булаир“ и ул. “Генерал Колев“.

Заличават се следните урегулирани поземлени имоти:

  • в кв.№ 349 – УПИ ІЗа озеленяване, спорт и токоизправителна станция, УПИ ІІ и УПИ ІVза ОЖС;
  • в кв.№ 354 – УПИ І.

Заличават се кв.№ 349 и № 354. Оформя се нов квартал с № 864, ограничен от улици с осови точки ОТ 1624, ОТ 2714 и ОТ 38 (ул .“Криволак“, ул. “Генерал Колев“ и ул. “Булаир“).

За ПИ № 77195.712.234, ПИ № 77195.712.235 и част от ПИ №77195.712.233, в кв. № 864 се отрежда УПИ І, с предназначение „за парк“.

УПИ ІІІза жил.нужди, УПИ Vза гаражи и УПИ VІза ТП от бившия кв. 349 запазват номера си и отреждането, като урегулирани поземлени имоти в новия кв. № 864.

В кв. 360, УПИ І запазва границите си, като се отрежда „за парк и за обществено обслужване“.

Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи в проекта.

 

С изменението на плана за застрояване за УПИ І за парк, кв. 864, гр.Хасково се определя устройствена зона „Оз“ – зона за озеленяване, без предвиждане на застрояване.

За УПИ Іза парк и за обществено обслужване, кв. 360, гр. Хасково се определя устройствена зона „Ц“ – зона за многофункционално ползване от тип смесена централна зона. Предвижда се свободно ниско застрояване за обществено обслужване при следните градоустройствени показатели за имота:

  • етажност – до 2 етажа
  • плътност на застрояване (Пзастр.)      до 25%
  • коефициент на интензивност (Kинт.)  до 0.5
  • минимална озеленена площ (Позел.)        75%
  • начин на застрояване – свободно (е)

Предвижда се за запазване сграда с идентификатор № 77195.712.233.3.

Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/