ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №475

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.4, ал.2, чл.8, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

 

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем имоти – публична общинска собственост за срок до 5 /пет/ години:

 1. Обществена къпалня кв.“Република“, гр.Хасково, втори етаж с площ 211,00 кв.м.;  месечен наем – 211,00 лв. без ДДС.

2. Помещения, находящи се на първи етаж от сграда кметство с.Тракиец, община Хасково, с площ 25,00 кв.м.; месечен наем - 20,00 лв. без ДДС.

 

ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/