ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №472

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

 

1.579/914 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.428 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Кенана“,ул.“Места“№64-66/, целият с площ 914,00 кв.м., се продават на Сефтин  Фардин Хасан от гр.Хасково, жк.“Бадема“ №12, вх.В, ап.16, за сумата от  13 900,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/