ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №470

 

 

 

        1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.61, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година и открива процедура за учредяване правo на строеж на Сезгин Селями Наим, Селями Наим Ферад и Сабрие Рамадан Ферад за пристрояване, изразяващо се в изграждане на стълби и подход за достъп до обекти с идентификатори 77195.723.262.2.3 и 77195.723.262.2.2 за 12,45 кв.м. площ, находящи се в сграда с идентификатор 77195.723.262.2 в поземлен имот с идентификатор 77195.723.262 по КК на гр. Хасково, целия с площ 4513 кв.м. при граници: поземлени имоти с идентификатори 77195.723.261, 77195.723.315, 77195.723.241, 77195.723.257 на стойност 871,50 лева (осемстотин седемдесет и един лева и петдесет стотинки).

 

        2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/