ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №468

 

     На основание  чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и чл.39  от Закона за концесиите

 

     І. Открива процедура за концесия за следния обект – публична общинска собственост – обект „Спортен комплекс”, разположен в поземлен имот с идентификатор 77195.714.165 по кадастралната карта на гр. Хасково, ведно с построените в него спортни съоръжения, както и сграда с идентификатор 77195.714.165.2 за организиране  на услуга от обществен интерес „Постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис”,както и за частично разширяване,частична реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесия.

     ІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията – предоставяне на спортните съоръжения за любителски спорт; осигуряване на условия за тренировъчна и състезателна дейност, насочена към високи спортни постижения; предоставяне на услуги, свързани с общофизически занимания, отдих и социални контакти; методическо, организационно и кадрово подпомагане на любителския спорт в Общината в областта на тениса и свързани с него спортове и/или дейности; осигуряване на непрекъснатост и високо качество на предлаганите спортни услуги чрез създаване на постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис.

     ІІІ. Срок на концесията – 25 години

     ІV. Начална дата на концесията – датата на сключване на концесионния договор.

      V. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната и безопасна експлоатация на комплекса и дейностите, предмет на концесията, може да възникне в резултат на влиянието на две основни групи от фактори:

- фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени;

- фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и безопасност,  както и със спортно-техническите стандарти, регламентирани в действащото законодателство. В този случай отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера, с оглед на задължението му да извършва всички  мероприятия по текущото поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които е намалена стойността на концесионното възнаграждение.

VІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и задължения на страните по концесионния договор

 1. Предмет на концесията

Община Хасково предоставя концесия за експлоатация на обект „Спортен комплекс”, разположен в поземлен имот с идентификатор 77195.714.165 по кадастралната карта на гр. Хасково, ведно с построените в него спортни съоръжения, както и сграда с идентификатор 77195.714.165.2 за организиране на услуга от обществен интерес „Постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис”, както и за частично разширяване,частична реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесия

 1. Срок на концесията – 25 години.
 2. Начин на определяне на концесионера – чрез провеждане на открита процедура по реда на гл. ІV от Закона за концесиите (ЗК).
 3. Вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса – парична вноска в размер на 50 % от началното годишно концесионно плащане.
 4. Основни права и задължения на концесионера:
  1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта.
   1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на концесионната територия.
   2. Да съгласува предварително с концедента извършването на строителство и подобрения на концесионната територия.
   3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина и в сроковете, договорени с концедента.
   4. Да възстанови и осигури нормалното и съобразено с действащото законодателство и спортно-технически стандарти използване на два стандартни и два детски корта за тенис.
   5. Да обособи и осигури нормалното и съобразено с действащото законодателство и спортно-технически стандарти използване на три стандартни корта за тенис.
   6. Да изгради необходимата техническа и специализирана инфраструктура, осигуряваща експлоатацията на спортните съоръжения при спазване изискванията на съвременните спортно-технически стандарти.
   7. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента.
   8. При неизпълнение на проекти, предвидени в инвестиционното предложение, концесионерът дължи обезщетение в размер на стойността на нереализираните инвестиции.
  2. Да ползва обекта, като осъществява в него дейностите, регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
  3. Да ползва съоръженията на обекта и изградената инфраструктура.
  4. Да предаде комплекса и свързаните с него спортни обекти и инфраструктурни съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо нормалната, безопасна и съответстваща на спортно – техническите стандарти експлоатация.
  5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия и срокове, договаряни между страните.
  6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица без съгласуване с концедента.

5.6.1. Концесионерът определя без ограничения начина за реализация на инвестиционните дейности, както и организацията и извършването на предлаганите в комплекса услуги, в т.ч. избора на подизпълнители за отделни дейности.

 1. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по нормалната, безопасна и съответстваща на спортно-техническите стандарти експлоатация и предоставяне за ползване на комплекса, спортните и инфраструктурните съоръжения, и да съобразява дейността си с действащото законодателство, изискванията и указанията на компетентните контролни органи.

5.8. Да набира целево средства и осъществява ремонт, реконструкция и модернизация на обекта, спортните съоръжения и обслужващата го инфраструктура.

5.9. Да предоставя безплатно до 20 часа на месец ползването на спортни съоръжения от комплекса за организиране на дейности и/или мероприятия на Община Хасково, общинските училища, общинските предприятия, социални заведения и други физически и/или юридически лица по начин и график, текущо съгласувани между страните.

     5.9.1. Община Хасково поема разходите за ел.енергия, вода, консумативи, охрана и др. специфични разходи, свързани с осъществяване на конкретните дейности и/или мероприятия на Община Хасково, общинските училища, общинските предприятия, социални заведения.

     5.9.2. Да осигурява чрез специализирания си кадрови състав методическо ръководство на мероприятията, посочени в т. 5.9, както и на общински дейности и мероприятия за подбор и подпомагане на талантливи млади спортисти.

5.10. Да предоставя достъп до съоръженията по преференциални цени за определени социални групи – деца, младежи до 18 г., социално слаби и хора с увреждания, по начин и ред, съответстващ на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между страните, който не възпрепятства основната дейност по концесията в обема, предвиден във Технико-технологичния и финансово-икономически анализ.

5.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, уточнена в договора.

5.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред текущо уточняван между страните.

5.13. Да изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ на концесионната документация

5.14. При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда, съгласно изискванията на действащото законодателство.

5.15. Да поддържа минимум 5 години най-малко … треньори с лиценз ниво …….(броя и нивото на лиценза на треньорите съответстват на предложението от участника в процедурата)в трудови правоотношения. В случай на прекратяване на трудовите правоотношения с някой от лицензираните треньори, в двумесечен срок да осигури треньор с лиценз от същото ниво.

5.15.1. Неизпълнението на задължението по т. 5.15 е основание за прекратяване на концесионния договор.

5.16. Да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт.

5.17. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на обекта.

5.18. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

5.18.1. При упражняване на правата по концесията, както и на съпътстващите права, концесионерът е длъжен да спазва всички изисквания относно опазване на човешкото здраве, околната среда, защитените територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред, съгласно наредбите на Общински съвет - Хасково и действащото законодателство.

5.18.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната и обществения ред.

5.18.3. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред.

 1.   Основни права и задължения на концедента:
  1. Да получава концесионните плащания в срокове и при условия, описани в договора.
  2. Право на собственост върху обекта, съоръженията, инфраструктурата и други активи, описани в договора.
  3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и документи.
  4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на концесионера.

6.4.1. При едностранно прекратяване на договора по вина на концесионера или при прекратяване на договора по инициатива на концесионера, концесионерът дължи обезщетение включващо:

     - концесионното плащане за период от една година след датата на прекратяване на договора, актуализирано по начина, предвиден в т. 8.3 от договора;

     - стойността на годишните разходи за техническа експлоатация, текуща поддръжка и ремонт на обекта и прилежащите му съоръжения – определени в т. V.2 на Финансово-икономическия анализ и актуализирани по начина, предвиден в т. 8.3 от договора за периода от началото до датата на прекратяване на концесията.

 1. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни обстоятелства.
 2. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на концесионера са съобразени с договорните условия.
 3. Да ползва построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 77195.714.165.1 с площ 574 кв.м.
 1. Начало на концесията – датата на влизане в сила на концесионния договор.
 2. Концесионно плащане.
  1.  Размерът на концесионното плащане се определя от предложението на концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 840 лв.,без ДДС.

8.1.1. Не се предвижда еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор.

 1. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните.
 2. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период.
 3. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 8.2.
 4. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от една година след срока, посочен в т. 8.2, концедентът може да прекрати едностранно договора.
 1. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:

9.1.  За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от договореното при явяването на конкурса годишно концесионно плащане, която му се връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната документация.

     VІІ. Избор на вида на концесията.

     Особеностите и характера на дейностите, описани в разд. ІV, както и изискванията, мотивирани в Закона за концесиите (ЗК) определят като най-адекватна форма за предоставяне на посочените дейности – концесията за услуга (вж. чл. 4 от ЗК).

     VІІІ. Изисквания за подбор на участниците.

     Липсата на специални изисквания и на необходимост от значителни ресурси при извършване на дейностите, които могат да се организират в обекта на концесията, определят като единствени ограничения разпоредбите на чл. 16 от Закона за концесиите (ЗК).

     В този смисъл, участниците следва да предоставят декларации за отсъствие на обстоятелствата:

- за юридическите лица – за отсъствие на обстоятелствата по чл. 16 ал. 2 от ЗК.

- за физическите лица - за отсъствие на обстоятелствата по чл. 16 ал. 3 от ЗК.

Липсата на тази декларация е основание за отстраняване на участника.

Когато участникът, определен за концесионер, не е капиталово търговско дружество, концесионният договор се сключва с новоучредено капиталово търговско дружество, в което:

1. участникът, определен за концесионер, е едноличен собственик на капитала, или

2. участниците в обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в съотношението от договора за обединение.

В този смисъл участниците следва да предоставят декларация, че в случай че бъдат определени за концесионер ще учредят търговско дружество, отговарящо на изискванията на чл. 18 ал. 3 от ЗК, с което ще бъде сключен концесионния договор.

     ІХ. Документи, формиращи предложението на участника в процедурата.

 1. Декларация за поемане на правата и задълженията, свързани с нормалната, безопасна и съобразена със спортно-техническите стандарти експлоатация на комплекса.

Приоритета на целите, свързани със запазването, разширяването и използването на спортните съоръжения на територията на Община Хасково изискват участниците да декларират, че ще осъществяват стопанската си дейност в обекта на концесията като за целия срок на концесията поемат изцяло правата и задълженията по експлоатацията и ползването на комплекса, спортните и инфраструктурните спортни съоръжения по реда на ЗФВС и действащото по конкретните въпроси законодателство, както и по реда на евентуални бъдещи нормативни документи, регламентиращи посочените права и задължения.

2. Предложение за стойност на годишното концесионно плащане.

 Приетият принцип за липса на ограничения и стимулиране на по-ефективни технологични и организационни решения определя като съществен критерий за оценка на предложенията, респ. документ, формираш предложението на участника в процедурата, предложението за стойност на годишното концесионно плащане.

Предложенията за стойност на годишното концесионно плащане са в български левове и не трябва да са по-ниски от определената в концесионните анализи начална стойност в размер на 840 лв.,без ДДС. Предложения, включващи по-ниска стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на икономическите изисквания на Общината и участникът ще бъде отстранен.

3. Инвестиционно предложение, касаещо частично разширяване, частична реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесия-изграждане на спортни съоръжения, спомагателни постройки, технологични и инфраструктурни съоръжения, подобряващи:

- условията за експлоатация и поддържане на спортните съоръжения;

- условията и възможностите за организиране на любителски спорт, и спортно-състезателни дейности ,мероприятия и цялостен процес на обучение и тренировъчна дейност с цел създаване на „Постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис”

Инвестиционното предложение включва разпределение на общата инвестиция по отделни инвестиционни проекти (обекти, съоръжения и др.), както и по години. Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 2 години, считано от началото на концесията.

Предложенията за стойност на инвестиционното предложение са в български левове (без ДДС), трябва да съдържат инвестиционни мероприятия по всички посочени по-горе направления (вж. т. І.1 ¸ І.6 от разд. VІ на настоящата обосновка) и не трябва да са по-ниски от 370 000 лв, без ДДС. Предложения, включващи по-ниски стойности няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на изискванията на Общината и участникът ще бъде отстранен.

Стойностите на инвестиционните мероприятия по отделните направления се определят от конкретния участник в процедурата, с оглед на неговите виждания за необходимите ремонтни  работи, използваните технологии на строителство, избора на технология за експлоатация на съоръженията, избора на специализирано оборудване, но трябва да осигурят в срока за изпълнение на инвестиционното предложение:

- обособяване на пет стандартни и два детски тенискорта;

- изграждането на необходимата техническа и специализирана инфраструктура, осигуряваща експлоатацията на спортните съоръжения при спазване изискванията на съвременните спортно-технически стандарти;

- нормалното функциониране на център за подготовка на израстващи тенисисти, в т.ч. осигуряване на възможности за реализация на високи спортни постижения;

- изграждането на прилежащата инфраструктура за общофизическа подготовка, отдих и социални контакти.

-елемент от инвестиционното предложение на участника в процедурата е задължението му за заплащане на извършените в обекта на концесия строително ремонтни работи на стойност 282 000 лв.(двеста осемдесет и две хиляди лева) без ДДС, насочени към реализацията на спортни и инфраструктурни съоръжения, съответстващи на изискванията на настоящата процедура за концесия, а именно реализирането на постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис, както и частично разширяване, частична реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесия.Горепосочената сума следва да се преведе  от участника, спечелил процедурата за концесия, по банкова сметка на настоящият наемател /СОПД «Тенис клуб Хасково 2015»/, като същата ще бъде отчетена като елемент от неговото инвестиционно предложение. Постъпването на сумата от 282 000 лв. без ДДС по банковата сметка на наемателя е условие договорът за наем на обекта-предмет на концесията да се прекрати, a  концесионният договор да влезе в сила.

 

4. Предложение за състава на квалифицирания треньорски екип, осъществяващ методическото и организационно обслужване на дейностите, както и текущата тренировъчна работа.

Предложението включва броя на треньорите и нивото на лиценза  им, които съответния участник в процедурата ще поддържа в трудово правоотношение.

Като се имат предвид целта на концесионната процедура, а именно създаване на „Постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис”, както и предвид методическата и организационна сложност на дейностите е желателно да бъдат осигурени треньори с по-високо ниво на лиценза (АА), което смятаме за необходимо да бъде стимулирано чрез методиката за оценка на предложенията.

Х. Методика за оценка на предложенията.

     Оценката на представените предложения ще бъде сбор от показатели, оценяващи най-съществените условия и изисквания към концесията, с относителна тежест посочена по-нататък:

1. Показател, оценяващ предложената стойност на годишното концесионно плащане(Пк) – с относителна тежест 30 %.

                                

        Кi

Пк = ----- . 30

       Кmax

 

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното плащане;

     Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане.

     Стойността на Пк може да бъде ≤ 30. 

2. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с относителна тежест 40 %. Отчита се на основата на изготвеното от участника инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 2 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, както и по години.

           Сi

Пи = ----- . 40

        Cmax

 

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник;

       Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение.

 

   Пи може да бъде ≤ 40.

 

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не е прието от комисията) се отстранява от процедурата.

Предложенията за стойност на инвестиционното предложение са в български левове (без ДДС), трябва да съдържат инвестиционни мероприятия по всички посочени по-горе направления (вж. т. І.1 ¸ І.6 от разд. VІ на настоящата обосновка) и не трябва да са по-ниски от 370 000 лв, без ДДС. Предложения, включващи по-ниска обща стойност няма да бъдат разглеждани, като несъответстващи на изискванията на Общината.

Стойностите на инвестиционните мероприятия по отделните направления се определят от конкретния участник в процедурата, с оглед на неговите виждания за необходимите работи, използваните технологии за ремонт и реконструкции, избора на технология за експлоатация на съоръженията, избора на специализирано оборудване, но трябва да осигурят в срока за изпълнение на инвестиционното предложение:

- обособяване на пет стандартни и два детски тенискорта;

- изграждането на необходимата техническа и специализирана инфраструктура, осигуряваща експлоатацията на спортните съоръжения при спазване изискванията на съвременните спортно-технически стандарти;

- нормалното функциониране на школа за подготовка на израстващи тенисисти, в т.ч. осигуряване на възможности за реализация на високи спортни постижения;

- изграждането на необходимата инфраструктура за общофизическа подготовка, отдих и социални контакти.

     3. Показател, оценяващ професионалната квалификация на специализирания треньорски състав – с относителна тежест 30 %.

 

            ni

Пкв = ----- . 30

           nmax

 

където

   ni [бр.] – предложен от i-я участник брой на треньорите с лиценз ниво АА на трудов договор.

   nmax [бр.] – най-високият предложен брой треньори с лиценз ниво АА на  трудов договор.

 

Стойността на Пкв може да бъде от 0 ¸ 30.

 

В случай, че участникът не предложи лицензиран треньор или екип от лицензирани треньори в трудови правоотношения се отстранява от процедурата.

В случай, че предложението на даден участник не включва привличането на треньори с лиценз ниво АА, оценката му по този показател ще бъде 0.

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от показателите, мотивирани в т.т. 1, 2 и 3, отчитащи и относителните тежести на отделните критерии.

 

Пок = Пк +  Пи + Пкв

 

     Стойността на Пок може да бъде ≤ 100.

     Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок

 

     ХІ. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия - 50% от началното годишното концесионно плащане, което при сключване на договор се връща. Начин на плащане – по банков път, по с-ка …………………………………… или в касата на Община Хасково.

     ХІІ. Общински съвет Хасково възлага на кмета на Община Хасково да организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на  обект „Спортен комплекс”, разположен в поземлен имот с идентификатор 77195.714.165 по кадастралната карта на гр. Хасково, ведно с построените в него спортни съоръжения, както и сграда с идентификатор 77195.714.165.2, за организиране  на услуга от обществен интерес „Постоянно действащ център за подбор, подготовка, треньорско и мениджърско ръководство на състезатели по тенис”, както и за частично разширяване,частична реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесия,съгласно изискванията на ЗОС, Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Хасково, за сведение и изпълнение    

 

 

 

 

                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева