ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №22

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 30.06.2017 ГОД.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №466

 

 

 

        На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.59, ал.3 и ал.4, чл.62, ал.1, т.7 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет - Хасково утвърждава разпределение на средства на спортни клубове на територията на община Хасково за подпомагане на детско-юношеския спорт, съгласно Приложение№1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

 СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/