ДО                                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

       от Димитър Шалапатов и Росен Пеянков -  общински съветници

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при

                   разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление

                   и разпореждане с общинска собственост,  Приложение №1 т. 11.1, т.11.2 .

                       

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В Приложение №1 на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, са определени базисните наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на общинска собственост.

В т. 11.1, т.11.2  от същото Приложение, са определени цените за отдаване под наем на общински терени които към настоящия момент са следните:

11.1 За търговска дейност:

            - първа зона                       - 5,00 лв.

            -  втора зона                      -  4,00 лв.

            - трета зона                       -  2,00 лв.

            - четвърта и пета зона       -  2,00 лв.

            - селата V и VI ФТ             -  0,50 лв.

            - селата VII и  VIII               - 0,50 лв.

 

            11.2 За нетърговска дейност:

            - първа зона                        -  2,50 лв.

            - втора зона                         -  2,00 лв.

            - трета зона                         -  1,00 лв.

            - четвърта и пета зона         -  1,00 лв.

            - селата V и VI ФТ                - 0,25 лв.

            - селата VII и  VIII                 - 0,25 лв.

 

Необходимо е тези цени да бъдат актуализирани, тъй като те са определени с приемането на Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост, съгласно Решение №155 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Хасково и не съответстват на актуалните пазарни цени.

В тази връзка предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

                                                      Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Приложение №1 от Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 

 §1 В Приложение № 1 Базисни наемни цени за 1 кв.м./месец при отдаване под наем на терени общинска собственост:

11.1 За търговска дейност:

           - първа зона                       - 12,00 лв.

            -  втора зона                      -  7,80 лв.

            - трета зона                       -  5,40 лв.

            - четвърта и пета зона       -  4,20 лв.

            - селата V и VI ФТ            -  3,60 лв.

            - селата VII и  VIII              -  3,60 лв.

            11.2 За нетърговска дейност:

             - първа зона                     - 5,00 лв.

            -  втора зона                     -  4,00 лв.

            - трета зона                      -  2,00 лв.

            - четвърта и пета зона      -  2,00 лв.

            - селата V и VI ФТ             - 0,50 лв.

            - селата VII и  VIII              - 0,50 лв.

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

   Димитър Шалапатов от групата на ПП ГЕРБ

   Росен  Пеянков от Коалиция „Сряда 7“